مکانیسم تصفیه و طراحی صافی در تصفیه فاضلاب

صافی‌های ماسه‌ای اساساً راکتورهای بیولوژیکی هوازی یا رشد چسبنده می‌باشند. سایر فرایندهای بسیار مفید و مهم تصفیه که در صافی‌های ماسه‌ای اتفاق می‌افتد، شامل فرایندهای فیزیکی تصفیه مانند غربال شدن و ته نشینی باعث حذف جامدات معلق در بین مصالح بستر صافی می‌شود و جذب شیمیایی برخی آلاینده‌های محلول ماننده فسفر روی سطح بستر می‌باشد. پدیده‌ی دیگر  که محدوده کننده می‌باشد اشباع شدن سطوح بستر توسط مواد جذب شده است. لایه‌ی بیولوژیکی که از رشد میکروارگانیسم‌ها حاصل می‌شود با جذب مواد توسعه پیدا می‌کند. این میکروارگانیسم‌ها مواد محلول و کلوئیدی موجود در پساب عبوری را جذب و مصرف می‌کنند. این مواد جذب شده صرف تولید سلول‌های جدید شده و یا در شرایط هوازی به دی اکسید کربن و آب تبدیل می‌گردند. بیشتر تصفیه‌ی بیولوژیکی در ۱۵ سانتی متری بستر رویی صافی صورت می‌پذیرد. با عبور پساب از این لایه‌ی فعال صافی BOD کربنی و نیتروژن آمونیاکی حذف می‌شود

تصفیه فاضلاب فلز کاری-فيلتراسيون

تصفیه فاضلاب

ذرات معلق موجود در فاضلاب، در مرحله تصفيه اوليه و توسط روش فيلتراسيون حذف مي شود. معمولاً مقدار ذرات معلق موجود در فاضلابکم مي باشد. اما به جهت ايجاد خوردگي در تأسيسات تصفيه فاضلاب و رسوب در واحدهاي تصفيه بايد حذف شود. براي اين منظور دو نوعفيلتر استفاده مي شود. براي براده هاي فلزي و ذرات قطبي، از فيلترهاي مغناطيسي استفاده مي شود. فيلترهاي مشبکي با قطر ۱۰۰um به آساني تميز شده و در پساب خروجي کمتر از ۱/۰ درصد ذرات موجود در فاضلاب ورودي است.

تصفيه آب صنعتی و آشاميدنی

تصفیه آب

تصفيه آب صنعتی و آشاميدنی

آب يک سرمايه ملی است. تا 20 سال پيش مهمترين سرمايه ملی کشورها، انرژی بود اما در آينده ای نه چندان دور آب را با نفت معاوضه خواهند کرد. آب تنها منبعی است که جايگزينی برای آن فعلا وجود ندارد و به همين دليل امروزه تاکيد بر صرفه جويی و استفاده بهينه از منابع آبی می باشد. امروزه تصفيه آب چه به عنوان آب آشاميدنی و چه برای استفاده صنعتی، از اهميت خاصی برخوردار است.

عدم تصفيه مناسب و صحيح آب

در كاربردهای صنعتی، عدم تصفيه مناسب و صحيح آب، دستگاه ها و تجهيزات را متحمل خسارات زيادی كرده و روند عمليات واحد را با مشكل مواجه خواهد ساخت. صنایع مختلفی همچون صنایع نفت، گاز، پترو شیمی، صنایع غذایی، صنایع فولاد، صنایع دارویی، صنایع آرایشی بهداشتی و … بدلیل استفاده از دستگاههای بسیار خاص و گران قیمت نیازمند آب با مشخصات ویژه و خاص خود می باشند که لازم است آن را طی فرآیندهای مختلف و منطبق با نیاز صنعت مورد نظر تصفیه نمود.

فرآیندهای تصفیه آب

فرآیندهایی که برای تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرند، بستگی به کیفیت آب منبع دارند. به طور مثال بیشتر آبهای زیرزمینی صاف و عاری از عوامل بیماری زا و هم چنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد آلی هستند. اما ممکن است بعضی از آبهای زیرزمینی حاوی مقادیر زیادی از جامدات محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن، منگنز و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در اين صورت به فرآیندهای تصفیه پیچیده نیاز می باشد.

آبهای سطحی غالبا دارای تنوع بیشتری از آلاینده ها نسبت به آبهای زیرزمینی هستند و به همین دلیل فرآیندهای تصفیه ممکن است برای این قبیل آبها پیچیده تر باشد. بیشتر آبهای سطحی داری کدورتی بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب آشامیدنی می باشند. هرچند جریانهای آبی که با سرعت زیاد در حرکت اند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند اما بیشتر جامدات در اندازه های کلوئیدی بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرآیندهای تصفیه مورد نیاز است.

رايج ترين روش های تصفیه آب جهت تولید آب آشامیدنی و آب های مورد استفاده در صنايع مختلف: