تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش فیزیکوشیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش فیزیکوشیمیایی به منظور حذف برخی آلاینده ها مانند فلزات سنگین نیاز به استفاده از روش های شیمیایی وجود دارد. در چنین مواردی عموماً یک ماده شیمیایی با غلظت مشخص به فاضلاب تزریق می گردد. در نتیجه واکنش های شیمیایی، رسوباتی تشکیل می گردد، آنگاه این رسوبات توسط روش های فیزیکی مانند…

جزئیات