فرایند PhoStrip

این روش جهت افزایش راندمان حذف نیترات معرفی گردید که در مسیر لجن برگشتی از واحد ته نشینی به واحد هوادهی در روش لجن فعال با هوادهی گسترده یک واحد بی هوازی قرار می­گیرد اما به علت بهره برداری دشوار آن به سرعت جای خود را در روشهای نوین تصفیه از دست داد شکل زیر شکل شماتیک این فرایند را نشان می­دهد.

 

 PhoStripچیست؟

PhoStrip تصفیه فاضلاب