چربی گیری فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب

شناور سازی از عملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. بسیاری از فاضلاب های صنعتی شامل مقادیر زیادی چربی و روغن و مواد معلق شناور می باشد. تخلیه این گونه فاضلابها باعث گرفتگی چاههای جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می گردد. خاصیت کم بودن جرم حجمی و سبک بودن چربی  و روغن موجب استفاده از روشهای شناورسازی برای حذف آنها می شود.

  • روش  API – American Petroleum Institute
  • روش  CPI – Corrugated Plate Interceptor
  • روش  DAF – Dissolved Air Flotation
  • روش چربی گیری ثقلی

چربی گیر ثقلی

این نوع چربی گیرها دفنی می باشند جهت حذف چربی های آشپزخانه در پروژه های تصفیه فاضلاب مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند.

روش DAF

در سیستم شناورسازی با هوای محلول(DAF)، هوا با چندین اتمسفر فشار در فاضلاب حل شده، سپس فشار تا حد فشار اتمسفر کاهش می یابد. در نتیجه، حباب های کوچک هوا از محلول آزاد شده به سطح حوضچه آمده و ذرات سبک نظیر چربی و روغن را با خود به سطح هدایت می کنند و توسط پاروهای کف روب جمع آوری می گردند. در این سیستم از مواد منعقد كننده قبل ازورود جریان به قسمت شناور سازی استفاده می گردد. تزریق منعقد كننده توسط فلكولاتور و یا مخازن انعقاد و لخته سازی انجام می گردد.

روش CPI

در این سیستم، جداسازی چربی و روغن توسط صفحات موجدار مورب صورت می گیرد. جداسازهای صفحه ای بمنظور جداسازی قطرات روغن بزرگتر از ۰٫۶۰۰ cm با بالاترین راندمان طراحی می شوند. در عمل ثابت شده است که جداسازی ذرات ۰٫۶۰۰ cm، معمولا باعث حصول خروجی با غلظت روغن آزاد غیر امولسینه كمتر از ۱۰ mg/lit می شود. سیستم جداسازی روغن می تواند دستی و یا توسط اسكیمر روی سطح انجام گردد.

روش API

در جداسازی روغن، روغن آزاد در سطح تانک شناور شده و سپس از آن زدوده می شود. وضعیت و شرایط مشابه ذخیره برای ته نشینی ذرات است، به استثنای اینکه قطرات و ذرات سبکتر از آب به سطح سیال صعود می کنند.
طراحی جداسازی ثقلی مبتنی بر مشخصات موسسه نفت آمریکا (API) بر اساس جداسازی همه قطرات روغن آزاد بزرگتر از ۰,۰۱۵ cm می باشد.