ویژگی های تصفیه فاضلاب

تغییر خاصیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژکی آّب طوری که قابلیت مصرف خود را ازدست بدهد فاضلاب می گویند. .بخش اعظم فاضلاب ر ا آب تشکیل می دهدکه قابل تصفیه می باشد .مجموع فاضلابی که از سه منبع صنعتی،خانگی ونشت آب تهیه شده ودر نتیجه به تصفیه خانه شهری میرسد  ودر تصفیه خانه آلاینده های آن به صورت جداگانه دفع و تصفیه می شود تصفیه فاضلاب می گویند. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که  دارد وهمچنین با توجه به مشکلات آب های سطحی و آب های زیرز مینی  که در نتیجه ساخت و ساز های عظیم انسانی و استفاده بیش از حد در مصارف کشاورزی رو به کاهش است  توجه به تصفیه فاضلات به یک امر مهم و اساسی تبدیل شده است.با تصفیه واستفاده مجدد از بازیافت فاضلاب می توان به مشکل بحران آب و کمبود آن کمک کرد.

مهمترین اهداف تصفیه فاضلاب:

  • کاهش و حذف مواد سمی و سرطان زا
  • کم کردن محتوای BOD
  • کاهش نیتروژن و فسفر (مواد مغذی) که برای کاهش آلودگی وارد آب ها می شود
  • غیر فعال کردن میکروارگانیسم بیماری زا
  • حذف فلزات که سمی هستند

تصفیه  فاضلاب در کشورهای اسلامی به سه طریق صورت می گیرد :

  • ناخالصی موجود در فاضلاب رابا استفاده از عواملی چون باد و خورشید پاک می کنند
  • برای رقیق کردن ناخالصی فاضلاب مقداری آب پاک به آن اضافه می کنند
  • ته نشین کردن ناخالصی موجود در فاضلاب ها (خود پالایی آب)

روش های طبیعی تصفیه فاضلاب:

  1. تصفیه به کمک زمین که شامل سه بخش (نفوذ سریع در زمین، نفوذ آرام و کند، پخش فاضلاب در زمین)
  2. تصفیه به کمک گیاهان آبزی (تالاب های طبیعی،تالتاب های مصنوعی،گیان آبزی)

وتلند:

وتلند به مناطق آبگیر، مردابی  که بصورت دایم یا موقت ، طبیعی یا مصنوعی با آب جاری یا ساکن که آبهای دریایی تا عمق ۶ متری را شامل می شود گفته می شود. وتلند یکی از روش های مناسب در تصفیه فاضلاب می باشد که به دوروش  طبیعی و مصنوعی انجام می پذیرد که قدمت تالاب  طبیعی به عمر زمین  می رسد و نوع مصنوعی آن توسط دکتر سیدل در سال ۱۹۵۰ در آلمان غربی ارایه شد.

دلایل توجه به تصفیه فاضلاب به روش وتلند:

این روش به دلیل انتقال عناصر به میکرو ارگانیسم ها و نیاز به انرژی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد همچنین این روش آلاینده هارو بصورت فیزیکی در سطح خاک به دام می اندازدکشورهای در حال توسعه بجای توجه به سیستم تصفیه فاضلاب کم هزینه و عدم استفاده انرژی  یا تکنولوژی پایین از سیستم های پرهزینه و پیشرفته استفاده می کنند و با مشکلاتی مواجه می شوند.در تصفیه فاضلاب به روش وتلند بسیاری از باکتری و قارچ ها در تبدیل آمونیم به نیترات و تبدیل آن به ازت نقش بسزایی دارند.