واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری

هدف اصلی در کنترل کیفیت اب این است که از شیوع بیماریهای ناشی از اب جلوگیری شود.این هدف وابسته به قدرت منابع ابی بوده,طوری که بتواند ابی با کیفیت خوب در مقادیر بالا فراهم نماید.حفاظت از منابع توسعه و بکارگیری فرایندهای تصفیه مناسب,موجب فراهم امدن ابی با کیفیت و کمیت مطلوب میشود.کیفیت ابها اغلب به علت مصارف خانگی و صنعتی کاهش یافته و فاضلاب هایی را تولید میکند.این فاضلاب ها باید جمع اوری شده و قبل از اینکه وارد محیط زیست شوند به روش مناسبی تصفیه گردند.

اب یکی از عجیب ترین پدیدهای افرینش,از دو عنصری که در دمای معمولی گاز هستند تشکیل شده است.هیدروژن عنصری است که میسوزد,درحالی که اکسیژن برای سوزانیدن لازم است.حال انکه برای خاموش کردن اتش در بسیاری از موارد از اب استفاده میشود. اب گواراترین نوشیدنی است اما در اب سنگین(D2O)که بجای هیدروژن ان ایزوتوپ دوتریم قرار گرفته است یک ماده سمی میباشد. تا بیست سال پیش  مهمترین سرمایه کشورها انرژی بود.اما در اینده ای نه چندان دور اب را با نفت معاوضه خواهند کرد.زیرا بجز نفت جایگزین های نه چندان ارزان انرژی در دسترس است ولی برای اب جایگزین وجود ندارد.

فاضلاب شهری

منظور از فاضلاب شهری مجموعه فاضلاب های بهداشتی,اداری, موسسات مختلف شهری و نیز ابهای سطحی چون اب باران میباشد که برای حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست پس از جمع اوری و انتقال به محل تصفیه خانه در طی عملیات فیزیکی,شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه میشوند.

هدف از تصفیه فاضلاب عبارتست از:

  • از بین بردن عوامل بیماریزا و ناسازگار با محیط زیست
  • حذف مواد الی قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم(عامل اصلی بو و تعفن فاضلاب)
  • حذف مواد معلق و شناور
  • کاهش کدورت و رنگ تا حد مجاز

فاضلاب شهری در زمانهای مختلف با یک الگوی قابل پیش بینی از نظر کیفی و کمی (حجمی)جریان دارد.از اینرو میتوان با تقریب خوبی تجهیزات و ابعاد لازم برای تصفیه خانه را طراحی کرد.راهبری و نگهداری از تصفیه خانه ها در تخصص مهندسین شیمی  و محیط زیست میباشد.در جدول زیر ویزگیهای عمومی فاضلاب شهری و غلظت تقریبی هر شاخص درج شده است.

شاخصغلظت(mg/l)ملاحظات

BOD5

۲۰۰

معرف تعفن پذیری فاضلاب و نیز تصفیه پذیری بیولوژیکی

COD

۴۰۰

معرف غلظت مواد الی در فاضلاب

TSS

۲۰۰

عامل کدورت فاضلاب

نیتروزن امونیاکی

۳۰

باعث کاهش اکسیژن,سم برای ابزیان,حامی رشد جلبکها

فسفر

۱۰

باعث رشد جلبکها

ویژگیهای تقریبی شاخص های فاضلاب شهری

در کتابهای مرجع مخصوص تصفیه فاضلاب شهری مقدار فاضلاب تولیدی از منابع مختلف و در زمانهای مختلف بصورت جدول و منحنی ارائه شده است.مثلا عموم فاضلاب تولیدی توسط هر نفردر روز را ۳۸۰لیتر در نظر میگیرند.یک تصفیه خانه فاضلاب شهری که معمولا برای رفع نیاز ۲۰تا۳۰ ساله ساخته میشود باید همه فاضلاب تولیدی-ناشی از جمعیت و موسسات مختلف- را تصفیه کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *