مواد آلی و غیر آلی آب و فاضلاب

مواد آلی بیشتر بصورت محلول در آب می باشند از تجزیه مواد آلی جامد ترکیبات آلی طبیعی تشکیل می شوند در برخی موارد مواد آلی مصنوعی نیز وارد می شود در نتیجه تخلیه فاضلاب ها این مواد وارد محیط زیست می شود این مواد آلی به دو گروه تقسیم بندی می شود :

  1. مواد آلی تجزیه شده

چربی ها، نشاسته، الکل ها و … از جمله موادآلی قابل تجزیه می باشندکه توسط میکروارگانیسم های طبیعی به عنوان غذا مصرف می شود در صورت حضور اکسیژن فرایندهای هوازی رخ داده و باعث ایجاد مواد آلی پایدار می شود.

  1. مواد آلی غیر قابل تجزیه

موادی که در برابر تجزیه زیستی از خود مقاومت نشان داده وبرای به دست آوردن مقدار مواد آلی غیر قابل تجزیه،  مقدار BOD را از COB و  Toc کم می کنند.

بروز مشکلاتی در فرایند تصفیه آب توسط مواد آلی طبیعی

  • تاثیر منفی بر رنگ ، بو و مزه آّب(کیفیت)
  • در اثر جذب سطحی آلودگی به فلزات سنگین افزایش می یابد.
  • حجم زیادی از لجن در نتیجه کلرزنی تولید می شود
  • تهدید آلودگی زیستی آب

. رنگ معمولاً معرف مواد آلی محلول است که با کربن آلی کل هم رابطه دارد غلظت و ویژگیهای مواد آلی طبیعی در آب های مناطق مختلف باهم تفاوت دارد.

به طور کلی دما و مواد  فاضلاب بر اقتصادی بودن و امکان انجام تصفیه به خصوص تصفیه بی هوازی تاثیر زیادی دارد. درجه حرارتهاي راكتور ۲۵تا۳۵ درجه سانتیگراد معمولاً براي انجام سرعت هاي بهينه واكنش بيولوژيكي و فراهم نمودن تصفيه با ثبات بيشتر ترجيح داده می شود.  برای تولید مقدار کافی متان غلظت cod بیش از ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰میلی گرم برلیتر نیاز است و فاضلاب بدون منبع خارجي سوخت گرم مي شود.