منشآ فاضلاب انسانی

ادار، مدفوع و دستمال توالت یا به عبارتی سایر مایعاتی که توسط انسان تولید می شود و مایعات حاصل ، از دسشویی یا روشویی ، منشا فاضلاب انسانی را تشکیل می دهند.در برخی ازمناطق شهری ، فاضلاب انسانی به صورت جداگانه منتقل می شود. در برخی موارد ممکن است بارندگی های شدید موجب پر شدن فاضلاب انسانی شود که این یک تهدید برای بهداشت عمومی و محیط زیست خواهد بود.

آلودگی میکروبی حاصل از فاضلاب انسانی

آلودگی میکروبی یکی از بارزترین مشخصات فاضلاب انسانی به شمار می رود آلودگی هایی شامل ویروس هپاتیتA ، انگل ، تخم انگل و … در این فاضلاب ها موجود می باشد.عدم تشخیص میزان و نوع این آلودگی ها در تصفیه ناقص  فاضلاب می تواند یک تهدید جدی برای  جانداران و محیط زیست باشد. همچنین فقدان  توالت باعث می شود که فضولات انسانی ، تصفیه نشده به ایجاد بوی بد و  همچنین ایجاد انواع بیماری ها شود. طبق امار سازمان جهانی بهداشت حدود ۸۰ درصد از بیماری های انسان در نتیجه دفع  غیربهداشتی فاضلاب می باشد. در حال حاضر در مناطق شهری ایران فاضلاب بهداشتی جدا از فاضلاب انسانی مدیریت میشود و روش های دفع آنها نیز تا حدودی متفاوت از هم می باشد. به طور کلی دو روش مدیریت فاضلاب انسانی عبارتند از: دفع در چاه جاذب و ورود به شبکه جمع آوری جهت دفع نهایی آن. ۹۷ % از فاضلاب انسانی مناطق شهری در سطح شهر در چاه جاذب دفع می گردد و ۱۸ % مناطق شهری بخشی از فاضلاب وارد شبکه جمع آوری فاضلاب میگردد.

 پکیج تصفیه فاضلاب انسانی  به روش فرآیند[۱] UASB

مخزنی پر از توده های بیولوژیکی و فاضلاب است. توده های بیولوژیکی چون دارای خاصیت گرانولی می باشد قدرت ته نشینی آن بسیار بالامی باشد فاضلاب ها  از کف ورودی های متعدد وارد شده و در زمان حرکت به جهت بالا در تماس با توده ها بیولوژیکی مورد تصفیه قرار می گیرد. در نتیجه تصفیه بی هوازی، گاز ها به سمت  بالا حرکت نموده و علاوه براین که باعث مخلوط شدن محتویات راکتور  UASB می شوند و در اثر آن فاضلاب در شرایط مناسبی با لجن ها تماس حاصل می نمایند، از قسمت بالای راکتور به محل جمع آوری گاز انتقال داده می شودو ممکن است پس از تصفیه و شستشو و عاری سازی از SH2 به مصارف مختلف برسد. جداسازی گاز از مایع در بالای راکتور از طریق جداکننده های گاز انجام خواهد شد.


[۱]  = Hydrogen sulfide