ملاحظات طراحی septic tank

ملاحظات طراحی سپتیک تانک

 

نخستین هدف از احداث یک سپتیک تانک ایجاد شرایط حذف مواد معلق و روغن و گریس طی فرآیند های ته نشین و شناور سازی است.مهمترین عامل برای دستیابی به شرایط ته نشینی خوب ایجاد آرامش در مخزن میباشد.بدین منظورباید دارای زمان ماند طولانی داخل مخزن باشد.حجم شکل و چند بخشی بودن مخازن روی زمان ماند تاثیر میگذارد.

حجم سپتیک تانک بایستی دارای حجم کافی برای تامین زمان ماند لازم جهت ته نشینی باشند بدین منظور زمان ماند بین ۶ تا ۲۴ ساعت توصیه گردیده است.

در هر حال زمان ماند واقعی بستگی به شکل ، عمق ، و چیدمان ورودی و خروجی دارد.حجم لجن و کفاب نیز روی زمان ماند تاثیر دارد و با افزایش تجمع انها زمان ماند کاهش می یابد.

ظرفیت های سپتیک تانک برای منازل مسکونی یک یا دو خانوار در آن

حجم سپتیک تانک(گالن)تعداد اتاق خواب ها
۷۵۰۱
۷۵۰۲
۱۰۰۰۳
۱۲۰۰۴
۱۴۲۵۵
۱۶۵۰۶
۱۸۷۵۷
۲۱۰۰۸

 

فرآیند هضم کامل که در ان اسید های چرب فرار تبدیل به متان میشوند اکسیژن خواهی بیوشیمیایی را به  مقدار قابل توجهی کاهش میدهد .لیکن در سپتیک تانکها این فرآیند به مقدار قابل توجهی صورت نمیپذیرد زیرا معمولا دمای فاضلاب در سپتیک تانک پایین تر از دمای بهینه برای فعالیت باکتری های متان ساز میباشد.

گاز تولیدی ناشی از فعالیت های میکروبی  در فاضلاب موجود در مخزن به سمت بالا حرکت و باعث ایجاد تلاطم میگردد لذا کارایی ته نشینی را کاهش میدهد.این گاز مواد کلوئیدی را از لجن جدا و وارد پساب میکند همچنین بخشی از میکروارگانیسمهای فعال بی هوازی و اختیاری که وظیفه تصفیه فاضلاب را به عهده داردند نیز توسط گاز خارج میشوند.

کیفیت پساب خروجی از سپتیک تانکها بستگی به خصوصیات فاضلاب و شرایط تانک دارد.اطلاعات ثبت شده کیفی پساب های خروجی از سیستمهای مربوط به خانوارهای مجزا ، جوامع کوچک ، سیستم های خوشه ای و اماکن تجاری مختلف درجدول بالا ارائه گردیده است.

برای سپتیک تانک های مربوط به منازل  ۱ و ۲ خانواری را نشان میدهد.بطور کلی برای محاسبه سرانگشتی حجم مخزن سپتیک زمان ماند ۲۴ ساعت در حالیکه بین ½ تا ۱/۳ مخزن از لجن پرشده و در مرحله تخلیه قرار دارد.

 

قسمت اول ملاحظات طراحی سپتیک تانک  قسمت دوم ملاحظات طراحی سپتیک تانک