لزوم آزمایشات فاضلاب

فاضلاب را به دلایل زیر آزمایش تحلیلی میکنند :
– تنظیم و کنترل هر یک از واحدهای تصفیه خانه در جریان تصفيه فاضلاب
– تعیین و تشخیص مواد متشکله اش که اطلاع از آن در رفع مشکلات تصفیه خانه سودمند است .
– تعیین مشخصات فاضلاب خروجی و مقایسه آن با مشخصات فاضلاب ورودی برای اطلاع از بازده تصفیه خانه
– تصمیم در انتخاب نوع وسائل و روش تصفیه
آزمایش فیزیکی : برای تعیین موارد زیر آزمایش فیزیکی انجام میگیرد:

– رنگ ف/اضلاب: در تشخیص ظاهری و فوری آن کمک میکند فاضلاب تازه به رنگ خاکستری میباشد و رنگهای تیره و سیاه دال نشان دهنده فاضلاب کهنه و همراه با تعفن است.

– درجه حرارت فاضلاب : اطلاع از درجه حرارت از نظر بازده عملیات واحدها بسیار مهم است.

–  بوی فاضلاب: نشان دهنده ماندگی فاضلاب است. (همه ی فاضلاب ها تیره است اما فاضلاب های کهنه تیره تر میباشد)
آزمایشات زیستی : . موجودات زنده در فاضلاب ممکن است مضر و یا مفید باشند . باکتریهای مضر موجود در فاضلاب ضدعفونی نشده ، باعث آلودگی منابع طبیعی آب شده  و در صورت آشامیدن بر اثر وجود باکتریهای پاتوژنیک موجب بروز مریضی های مختلفی مثل اسهال خونی میگردند . در فاضلاب انواع مختلف موجودات ریز ذره بینی یافت میشوند . کوچکترین آنها از نوع ویروسی است که با میکروسکوپهای قوی نیز دیده نمیشوند . باید توجّه داشت که تعداد زیاد موجودات زنده در فاضلاب دلیل بر آلودگی شدید آن نیست ولی عدم وجود باکتری ها دلیل بر وجود پساب صنعتی در فاضلاب شهری به مقدار زیاد است . تعداد باکتریها در فاضلاب شهری بین ۲ تا ۲۰ میلیون در هر میلیلیتر تغییر میکند .

آزمایشات شیمیایی : آزمایشات شیمیایی اساسی ترین آزمایشات فاضلاب محسوب میشود و عبارت است از: تعیین خاصیت اسیدی و یا قلیایی ، اکسیژن محلول ، شدت آلودگی و مواد متشکله.
مطالعات بهداشتی : اطلاع داشتن از اینکه تاسیسات بهداشتی مثل : آسایشگاه ها ، بیمارستانها و… فاضلاب خود را به شبکه شهر وارد میسازند و با این کار پساب کارخانه ها به شبکه جمع آوری فاضلاب تخلیه میشود میتواند در روشهای تصفیه فاضلاب موثر باشد پس تعیین و اطلاع از چگونگی دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری فاضلاب بسیار حائز اهمیت است.
آزمایش تحلیلی فاضلاب :  مجموع تمام آزمایشات معمول در کار فاضلاب ، آزمایش تحلیلی فاضلاب نامیده می شود .