فرآیند تصفیه فاضلاب

به زبان ساده مي توان گفت كه فاضلاب چيزي نيست جز آب مصرف شده يا پساب توليد شده جامعه بر اثر فعاليت هاي مختلف، كه حاوي ناخالصي هاي بيش از حد مجاز است. به هر حال، از نقطه نظر تكنيكي فاضلاب را مي توان به عنوان هر گونه آب يامايعي كه حاوي كه حاوي ناخالصي يا آلودگي هايي به شكل مواد جامد، مايع يا گاز يا تركيبات آن هاست تعريف نمود كه اگر با اين غلظت وارد محيط زيست شود خطرناك است.

  • ناخالصي هاي فاضلاب عمدتا به دليل وجود مواد جامد در آب است. اين مواد ممكن است مواد آلي يا غير آلي در طبيعت بوده و به صورت معلق، لخته، محلول يا در اشكال مختلفي از تركيبات آن ها وجود داشته باشد.
  • تخليه نهايي فاضلاب معمولا به چرخه آب يا به سطح زمين انتقال پيدا مي كند. پيكره آبي دريافت كننده فاضلاب مي تواند جوي، رودخانه، درياچه، آبراهه، تالاب و … باشد..

 

مفهوم فرآیند تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب، عموما به معني كاهش نسبي يا حذف كامل ناخالصي هاي اضافي فاضلاب است. ناخالصي هاي اضافي يعني غلظت اضافي و بيش از حد قابل قبول (مجاز) براي تصفيه نهايي يا برگشت مناسب فاضلاب تصفيه مي شود.

كاهش نسبي يا حذف كامل ناخالصي هاي فاضلاب بستگي به درجه تصفيه مورد نظر دارد. اگر هدف صرفا تخليه پساب خروجي به پيكره آبي و يا آبگيرها يا سطح زمين باشد، غلظت اجزاي اصلي فقط تا حد قابل قبولي كه دستگاه هاي قانوني تعيين نموده اند، كاهش مي يابد.

روش هاي تصفيه

معمولا روش هاي فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب به كار برده مي شوند. واحدهاي تصفيه به منظور عمليات مشخصي طراحي شده اند كه براساس يكي از روش ها يا تركيبي از آن ها مورد استفاده قرار مي گيرند

روش هاي تصفيه فاضلاب به دو واحد عمده، واحدهاي عملياتي و واحدهاي فرايندي تقسيم شده اند.

واحد عملياتي در تصفيه فاضلاب

ابزارهاي تصفيه فاضلاب در مواردي كه غالب نيروهاي فيزيكي هستند به عنوان واحدهاي عملياتي شناخته مي شوند.

واحدهاي فرايندي در تصفيه فاضلاب

تصفيه هايي كه در آن ها حذف آلاينده ها با افزايش مواد شيميايي يا با استفاده از توده بيولوژيكي و يا فعاليت هاي ميكروبي صورت مي گيرد به عنوان واحدهاي فرايندي شناخته مي شوند.

  • واحد فرايند شيميايي: در اين واحد حذف يا كاهش، با افزايش مواد شيميايي به منظور خنثي سازي شيميايي و انعقاد ذرات كلوييدي و معلق صورت مي گيرد. به منظور حذف بيشتر فلزات سنگين و فسفر و BOD از روش رسوب دهي شيميايي استفاده مي شود.
  • واحد فرايند بيولوژيكي: در اين واحد كاهش يا حذف آلاينده، توسط ميكروارگانيسم ها انجام مي گيرد. روش هاي اصلي تصفيه فاضلاب اين گروه به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
  • فرايند رشد معلق: فرايند لجن فعال، لاگون هوادهي و هاضم هاي هوازي و…
  • فرايند رشد چسبيده: فيلتر چكنده، برج هاي زيستي، فيلتر هاي جريان رو به بالا

تصفيه خانه فاضلاب عادي يا معمولي الزاما شامل واحدهاي انتخاب شده از عمليات فيزيكي، بيولوژيكي و شيميايي به صورت تركيبي مي باشد، كه بر اساس نوع سيستم تصفيه انتخاب مي شوند.چنين تصفيه خانه هايي معمولا به منظور حذف مواد شناور و ذرات جامد آلي و معدني از فاضلاب طراحي مي شوند.