فاضلاب و انواع آن

فاضلاب ها به سه دسته صنعتی، خانگی و سطحی تقسیم بندی می شوند که در زیر به تعریف ان ها پرداخته شده است:

فاضلاب سطحی

فاضلاب سطحی در نتیجه بارندگی  ایجاد می شود و ذرات شن و ترکیبات نفتی ، شن و شستشوی خیابان و مواد حاصل از شستشو را شامل می شود .

فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی به دو دسته سبک و سنگین تقسیم بندی می شود که فاضلاب سبک شامل دست شویی و ظرف شویی و … می باشد و فاضلاب سنگین فاضلاب توالت را شامل می شود.

فاضلاب خانگی به وسیله شبکه جمع آوری با هوا کش مداری و شبکه جمع اوری با هواکش انفرادی جمع اوری شده و وارد تصفیه خانه میشود تا مراحل تصفیه بر  روی آن انجام گیرد.

فاضلاب صنعتی

حاصل عملکرد کارخانجات و صنایع و مراکز بهداشتی چون بیمارستا ن ها می باشد.انواع سموم و مواد شیمیایی و … را در بر می گیرد . مقدار فاضلابی که توسط بیمارستان ها تولید می شود در جوامع و اجتماعات مختلف متفاوت می باشد. فاضلاب های بیمارستانی از لحاظ کیفی شبیه به فاضلاب  شهری می باشد.

روش های جمع آوری فضولات بیمارستانی

  • تصفیه خانه اختصاصی بیمارستان
  • سوزاندن زائدات بیمارستانی
  • استفاده از ظرف های تثبیت کننده و قرار دادن زائدات در ان
  • اتصال فاضلاب بیمارستانی به تصفیه خانه شهری