طراحی سپتیک تانک ها (بخش دوم )

سپتیک تانکها متداولترین واحد های پیش تصفیه برای سیستمهای درجای تصفیه فاضلاب هستند.این مخازن را میتوان به تنهایی ویا به همراه سایر فرآیندهای برای پیش تصفیه فاضلاب خام قبل از تزریق به سیستمهای پخش در زمین بکار برد.در این مخازن علاوه بر تصفیه مقدماتی ناشی از ته نشینی و شناور شدن کفاب و چربی ، هضم بی هوازی لجن ته نشین شده وکفاب نیز اتفاق میافتد که منجر به کاهش حجم لجن و کفاب تا حدود ۴۰ درصد میشود.همچنین هیدرولیز مولکولهای آبی  فاضلاب را برای تصفیه بعدی در زمین اماده میکند.

گازهای حاصل از هضم مواد آلی از طریق لوله فاضلاب به داخل منزل برگشته و از طریق سیستم تهویه لوله فاضلاب خانه خارج میشود.سازه ورودی به گونه ای طراحی گردیده که از ایجاد جریان میان بر جلوگیری کند و سازه خروجی (که معمولا سه راهی میباشد) پساب را تنها از ناحیه زلال خارج نموده و اجازه ورود کفاب و لجن را نمیدهد.همچنین به منظور جلوگیری از خروج جامدات درشت که میتواندسیستم توزیع پساب در زمین را مختل نماید،خروجی بایستی مجهز به آشغالگیر یا غربال(که معمولا به ان صافی سپتیک گفته میشود)باشد.دریچه های بازدید و آدم رو نیز برای دسترسی و تخلیه دوره ای کفاب و لجن  مورد نیاز است.

سپتیک تانکها معمولا تنها فرآیند پیش تصفیه سیستمهای تصفیه درجای فاضلاب (بدون در نظر گرفتن نرخ جریان و شدت آلودگی آن ) میباشند.از سایر روشهای مکانیکی پیش تصفیه نیز میتوان به جای سپتیک تانکها استفاده نمود.لیکن سپتیک تانک ها علی رغم سادگی میتوانند جایگزین سیستم های دیگر باشند.در این مخازن جامدات معلق ذخیره و هضم میگردند.

یک سپتیک تانک میتواند جامدات قابل ته نشینی ، روغن گریس و مواد شناور فاضلاب خام را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد حذف نماید.جامدات حذف شده که در لجن و کفاب ذخیره میگردند  تحت تاثیر فرآیند روانگرایی قرار میگیرد.طی این فرآیند که مرحله اول فرآیند هضم میباشد.باکتری های اسید ساز با هیدرولیز کردن پروتئین ها و تبدیل آنها به اسیدهای چرب فرار که اغلب به صورت محلول در آب هستند ، جامدات را  به صورت جزئی هضم مینمایند.البته اسیدهای چرب مذکور خود مقدار قابل توجهی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی دارند و به دلیل اینکه به صورت محلول میباشند به همراه پسابی به خارج از سپتیک منتقل میگردند.لذا راندمان حذف BOD در سپتیک بین ۳۰ تا ۵۰ درصد میباشد.

در ادامه :

بخش اول طراحی سپتیک تانک                                                                      بخش سوم طراحی سپتیک تانک