ضرورت تصفیه فاضلاب- تصفیه فاضلاب

فاضلاب خام حاوی میکرو ارگانیسم بیماریزا می باشد که وارد دستگاه گوارش انسان می شود و باعث ایجاد مشکل می شود ترکیبات فاضلاب باعث تحریک در  رشد گیاهان آبزی شده همچنین فلزات سنگین و مواد سمی برای انسان مضر هستند و سبب مرگ موجودات آبزی و به هم خوردن زنجیره غذایی و بیماری و ازبین رفتن اکوسیستم می شود .برای جلوگیری از گسترش مشکلات محیط زیست و تامین بخشی از آب مورد نیاز مصارف مختلف از طریق باز چرخانی و استفاده مجدد از پسابها باید برنامه ریزی شود.کاربرد فاضلاب تصفیه شده از دیرباز در کشورهای مختلف رایج بوده است . کاربرد پرتو فرابنفش به عنوان يک روش ضدعفوني کننده فيزيکي در تصفيه منابع آب و فاضلاب به طور مستقل و يا به عنوان مکمل ساير روشها از ديرباز مورد توجه بوده است به کمک اين پرتو در کنار استفاده از هيدروژن پروکسايد براي از بين بردن ترکيبات آلي کلردار نيزاستفاده مي کنند. روشهاي تصفیه که در آنها کاربرد نیروهاي فیزیکی عامل مهمتري است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند.

اثرات ورود فاضلاب به رودخانه و دریا

  • مسموم شدن آبزیان
  • کمبود اکسیژن در آب
  • وجود ذرات معلق در آب
  • تهدید حیاط آبزیان و اختلال در کیفیت آب

مهمترین علل تصفیه فاضلاب

  • دفع غیر بهداشتی فاضلاب منجر به آلودگی آب های زیرزمین می شود.
  • آسیب دیدن حیات آبزیان
  • آلودگی خاک در نتیجه ترکیبات شیمیایی و عوامل بیولوژیکی ازطریق زنجیره غذایی به بدن انسان وارد می شود
  • عدم امکان استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب باعث صرف هزینه سنگین برای تامین وانتقال آب می شود.
  • عدم تناسب برداشت آب های زیر زمینی با تخلیه فاضلاب در آب های زیر زمینی که باعث دفع فاضلاب در نقاط پایین شهر می شود.