سیستم جداساز دوپره ­ای (Double pocket vain packs)

سیستم جداساز دوپره ای (Double pocket vain packs)

در سیستم جداساز دوپره ­ای تکنولوژی پره‌ها شامل صفحات فلزی نزدیک به هم زیگ زاگی شکل است. نکته مهم در مورد این پره­‌ها، طراحی کانال­های زهکشی داخلی در یک پره تو خالی است که این امکان را می‌­دهد که مایعات جمع‌آوری شده، از گاز جدا شوند و بدون داشتن فرصت برخورد مجدد با گاز، زهکشی شوند. جریان گاز می­‌تواند به دو صوت عمودی و یا افقی باشد.