انواع روش شیمیایی در تصفیه فاضلاب

لجن فال عبارت است از فرایند تصفیه بیولوژیکی پساب  که در آن لجن فعال و فاضلاب مخلوط شده و هوادهی می شود .یکی از گسترده ترین روش تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی برای کاهش آلاینده های مواد آلی در فاضلاب ها لجن فعال می باشد. لجن فعال باوجود مزایایی چون کاهش بار آلودگی Bod و حذف مواد مغذی در  فاضلاب ها ،دارای مشکلاتی نیز هست که در نتیجه اجرای نامناسب در تصفیه خانه ها رخ می دهد.از مهمترین ویژگی لجن فعال ته نشینی  مواد جامد لخته شده در تانک های ته نشینی می باشد که از فاضلاب جدا می شود.در سیستم لجن فعال در ابتدا فاضلاب خام و بایومس باهم دیگر در یک راکتور مخلوط می شود.

فرایند های لجن فعال بر مبنای شاخص های مدت زمان هوادهی ،بارگذاری BOD به ازاء واحد حجم،نسبت غذا به میکرو ارگانیسم و سن لجن تعریف می شود . اصل بیولوژیکی مهم در روش لجن فعال،ایجاد شرایطی است که باکتریها ، مواد مغذی محلول موجود در فاضلاب را در فرایند سوخت و ساز سلولی خود مورد استفاده قرار داده و با بهترین کارآمدی ممکن به ماده سلولی تبدیل نماید و در نهایت این توده سلولی به عنوان لجن مازاد از سیستم تصفیه خارج می گردد

تاسیسات اصلی سیستم لجن فعال  در تصفیه فاضلاب عبارتند از:

  • بخش اول : یک راکتور که در آن میگروارگانیسم ها در فاضلاب بصورت معلق در معرض هوادهی قرار دارند.
  • بخش دوم: جداکردن فاز جامد از مایع دریک تانک
  • بخش سوم: سیستم برگشتی برای جدا کردن فاز مایع از جامد

معایب سیستم لجن فعال

  • نیاز به سرمایه ارزی بیشتر
  • هزینه بهر برداری آن بیشتراز سایر روش هاست
  • نیاز به نیروی بهره بردا متخصص

مزایای سیستم لجن فعال

  • مطابق با استانداردهای محیط زیست
  • در مقابل تغییرات دما حساسیت کمتری دارد
  • بازدهی بیشتر
  • کم بودن هزینه سازه ان