روش Modified ludzack- Ettinger

روش اصلاح شده لودزاک ایتنگر یک فرایند جریان پیوسته به حالت تعلیق فرایند رشد می باشد که از دو مرحله بخش مرحله اولیه بی اکسیژن و مرحله دوم هوازی تشکیل شده است و هدف اصلی در این روش حذف نیتروژن (TN) می باشد.

این روش با اضافه شدن جریان برگشتی نیترات نیترات به روش لودزاک ایتنگر مورد استفاده قرار می گیرد.