UASB

روش بستر لجن بی هوازی با جریان روبه بالا

این روش جزء مهمترین روشهای بیولوژیکی و بی هوازی تصفیه فاضلاب است. در این روش راکتور مورد استفاده یک نوع راکتور با جریان رو به بالا است که در آن بستری از دانه هایی که به شکل بیولوژیکی تشکیل یافته اند، نقش پرکننده را دارند. هنگامی که فاضلاب به شکل یکنواخت از کف مخزن وارد می شود، مایع از میان ناحیه هضم، که ناحیه جداسازی جامد و مایع است، عبور می کند.
جامداتی که در ناحیه ته نشینی جداشده اند به ناحیه بستر فعال بازگردانده می شوند درحالیکه مایع به شکل پساب از سرریز خارج می گردد. موادآلی توسط توده زیستی تثبیت می شود و گاز حاصل از تثبیت مواد زاید در محفظه گاز جمع آوری می گردد.
نکات قابل توجه
۱-    راندمان این روش ۸۵-۷۵ % می باشد. بنابراین استفاده ازآن در بارهای آلودگی بالا اقتصادی است. چراکه با استفاده از آن می توان بار وارده به واحدهای بعدی مانند واحدهای هوازی را تاحد زیادی و با هزینه ای بسیارکم، کاهش داد.
۲-    لجن تولیدی این روش بسیار کمتر از روشهای هوازی است.
۳-    به سبب بی هوازی بودن سیستم و عدم نیاز به هوادهی، انرژی مصرفی در این سیستم بسیار کم است.
۴-    راندمان این روش به دمای محیط راکتور بستگی زیادی دارد.