تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و پساب

 

در این قسمت تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و پساب بیشتر از دیدگاه تصفیه هوازی مورد توجه قرار خواهد گرفت ولی سعی شده است که روشهای زیستی بی هوازی نیز به اختیار مورد بررسی قرار گیرد.

در تصفیه بیولوژیکی هوازی عامل اکسیژن محلول و فعالیت توده های باکتری در تجزیه مواد آلی از اهمیت زیادتری تا سایر عوامل برخوردار میباشد.توده های باکتری ممکن است به صورت ثابت یا متحرک در تصفیه بیولوژیکی شرکت نماید.بنابراین روشهای تصفیه بیولوژیکی را در دو گروه متمایز زیر مورد مطالعه قرار میدهیم:

۱-تصفیه بیولوژیکی با بسترهای باکتری که در ان توده های باکتری  ثابت بوده و در اعمال تصفیه هیچگونه حرکتی ندارند، در اینگونه تصفیه زیستی همچنین میتوانیم از دیسک های بیولوژیکی نام ببریم.

۲-تصفیه بیولوژیکی در بسترهای متحرک و یا مایع توده ای باکتری مانند کلیه روشهای تصفیه زیستی با لجن فعال

بجز روشهای فوق الذکر میتواانیم سایر روشهای تصفیه زیستی را به صورت زیر نام ببریم

۳-تصفیه با استفاده از حوضهای اکسیداسیون

۴-تصفیه فاضلاب یا پساب بوسیله زمین

۵-تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به طور نسیبی با استفاده از سپتیک تانک و ایمهاف تانک

۶-تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی

علی الاصول تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مبتنی بر موارد زیر هستند.

-استفاده از حوض ته نشینی اولیه به منظور جدا نمودن قسمتی از مواد آلی معلق یا مواد معدنی

-جدا نمودن توده بیولوژیکی از فاضلاب یا پساب و بر گردانیدن قسمتی یا تمامی آن به واحد تصفیه فاضلاب.عملیات تکمیلی ضد عفونی کردن فاضلاب تصفیه شده و جمع اوری و تصفیه و دفع لجنهای اضافی نیز باید به عنوان ادامه روشهای تصفیه بیولوژیک فاضلاب  مورد توجه باشد .

وقتی فاضلاب یا پساب در تماس با توده های بیولوژیکی قرارگرفت فعل و انفعالات زیر قابل پیش بینی است.

۱)مواد کلوییدی و محلول آلی جذب توده های باکتری خواهد شد ، این عمل در تصفیه با بستر باکتری چند دقیقه ودر تصفیه با لجن فعال یکساعت طول میکشد.

۲)باکتریها انرژی موردنیاز خود را از مواد تبدیل شده آلی بدست میآورند و مواد غذایی لازم برای رشد آنها نیز از همین مواد تامین میشود.

۳)مواد آلی به مواد معدنی اکسید شده و این پدیده چندین ساعت برحسب شرایط محیطی به طول می انجامد.

۴)محصول نهایی حاصل از اکسیداسیون مجددا به فاضلاب برمیگردد.در تمامی این موارد درصدی از مراحل تصفیه انجام خواهد شد.