جمع آوری فاضلاب

جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در روستاها و اجتماعات کوچک دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد و در بسیاری از موارد تفاوت‌های چشمگیری بین روش‌های قابل استفاده در روستاها و اجتماعات کوچک با شهرها وجود دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها ناشی از پراکنده بودن واحدهای مسکونی در اغلب روستاهای کم بودن میزان فاضلاب تولید و عدم دستیابی به سرعت خود شستشویی در شبکه‌های فاضلاب معمولی، کم بودن توان مالی، عدم دسترسی به بهره برداران ماهر و عدم توانایی بهره برداری و نگهداری از سیستم‌ها و فرآیندهایی می‌باشد که ضمن پایین بودن هزینه‌های اجرا و بهره برداری دارای سادگی قابل قبولی چه در اجرا و چه در بهره‌برداری بوده و در عین حال کیفیت پساب خروجی از آن‌ها در حد استانداردهای لازم برای استفاده مجدد یا دفع به محیط باشد. به همین منظور در ادامه برخی از فرآیندهای ویژه اجتماعات کوچک شامل:

  • برکه‌های تثبیت فاضلاب
  • سپتیک تانک‌ها
  • خاکریزهای (پشته‌های) ماسه‌ای
  • مرداب‌های مصنوعی و
  • صافی‌های چکنده