روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی دارای متد هایی است که در زیر میبینید.

 

OXIDATION

روش اکسیداسیون پیشرفته (AOP)

biological

روش های بیولوژیکی

 

FIZIKO SHIMIAI

روش فیزیکو شیمیایی

 

Grease-Trap

روشهای چربی گیری فاضلاب

MBR

روش راکتور بیولوژیکی غشایی MBR