تصفیه فاضلاب صنعتی لبنیات

توليد فاضلابهاي صنعتي با تركيبات متنوع چه بصورت شناخته و ناشناخته از آسیب های بزرگ محيط زیست و جوامع بشري می باشد  كه سلامت جامعه را تهديدکرده و به خطر می اندازد ؛ لذا شناخت بجااز این  آلايندههاي صنايع مختلف وفرآيندهاي تصفيه و اصول بهره برداري از آنها امري مهم و قابل  توجه است. قوانين سخت  محیط زیست و همچنين افزايش هزينه هاي آب و تصفيه فاضلاب، انگيزه مديران را در  جهت بهبود فرايند تصفيه فاضلاب افزايش داده است. درجه تصفيه به قوانين محیط زیست كشوري بستگي دارد. در حالي بعضی كارخانه های  بزرگ لبني داراي تصفيه خانه هاي اختصاصي بوده و يا در صورت امكان فاضلاب خود را به درون فاضلاب رو شهري دفع مي نمايند، مواردي از دفع فاضلاب به دريا و يا آبياري مزارع مشاهده مي شود. در مقابل، بيشتر كارخانجات كوچك لبني فاضلاب خود را با استفاده از روش آبياري مراتع و پخش در سطح زمين تصفيه مي نمايند. بنابراين پتانسيل آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني از اين طريق وجود دارد.صنايع لبني يكي از صنايع عمده مصرف كننده آب و  توليد كننده فاضلاب هستند. بنابراين تصفيه و استفاده مجدد از پساب توليدي اينگونه صنايع يكي از اولويتهاي محیط زیست می باشد .

سه گروه عمده فاضلاب هاي صنايع لبني

  • فاضلاب بهداشتي كه مستقيماً به تصفيه خانه فاضلاب هدايت مي شود.
  • فاضلاب ناشي از تميز كردن كه ناشی از تميز كردن تجهيزاتي كه در تماس با شير،  ريخت و پاش شير و محصولات آن، آب پنير، آب نمك و آب ناشي از تجهيزات توليد و حتي خطاهاي بهره برداري است.
  • آب مصرفي در طي فرايند توليد كه شامل آب به كار رفته براي سرد كردن و گرم كردن فرايندهااست. اين فاضلاب ها بطور معمول عاری از آلاينده بوده و با حداقل تصفيه ميتوان آنها را مورد استفاده مجدد قرار داده و يا به درون كانال جمع آوري آبهاي ناشي از بارش دفع کرد.

تصفیه فاضلاب صنعتی لبنیات به سه روش:

۱) احداث تصفیه خانه در داخل کارخانه برای تصفیه فاضلاب

۲) حذف کردن مواد نیمه جامد و زایدات موجود در فاضلاب  کارخانه

۳ ) تخلیه کردن فاضلاب موجود در فاضلاب شهری جهت تصفیه