تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک

تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک

جمع آوری و تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک دارای ویژگیهای منحصر بفردی میباشد ودر بسیاری از مواردتفاوت های چشمگیری بین روشهای قابل استفاده در روستاها و اجتماعات کوچک با شهرها وجود دارد مهمترین این تفاوت ها ناشی از پراکنده بودن واحد های مسکونی در اغلب روستاها،کم بودن میزان فاضلاب تولیدی و عدم دستیابی به سرعت خود شستشویی در شبکه های فاضلاب معمولی ، کم بودن توان مالی،عدم دسترسی به بهره برداران ماهر و عدم توانایی بهرهلرداری و نگهداری از سیستم ها و فرآیندهایی میباشد که ضمن پایین بودن هزینه اجرا و بهرهبرداری دارای سادگی قابل قبولی چه در حد اجرا و چه در حد بهره برداری بوده و در عین حال کیفیت پساب خروجیاز آنها در حد استانداردهای لازم برای استفاده مجدد یا دفع به محیط باشد.به همین منظور در ادامه برخی فرآیندهای ویژه اجتماعات کوچک شامل :
برکه های تصفیه فاضلاب
سپتیک تانک ها
خاکریزهای ماسه ای
مردابهای مصنوعی
صافی های چکنده
خواهیم پرداخت.