کاربرد فیلتر کربنی در سیستم های تصفیه آب

کاربرد فیلتر کربنی در سیستم های تصفیه آب

فیلتر کربنیکربن اکتیو در دو نوع پودری و گرانولی جهت حذف بو و رنگ و مزه و مواد آلی و هالو فرم ها و مواد فنلی و کلر موجود در آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

مخازن FRP فیلترهای تحت فشار کربنی همانند فیلترهای تحت فشار شنی می باشد، با این تفاوت که در این مخازن کربن اکتیو جایگزین سیلیس می شود. فیلترهای کربنی به عنوان پیش تصفیه های  RO ( سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس)،تصفیه آب های معدنی، تصفیه نهایی آب شرب، صنایع غذایی، جذب رنگ پسابهای رنگرزی و جذب مواد آلی تجزیه ناپذیر پسابها مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر ها بدلیل وجود تخلخل موجود در ساختار کریستالی خود قادر به ایجاد پیوند های بین مولکولی بین میکروارگانیزم ها و کربن فعال بوده که این امر باعث حذف این مواد از آب خروجی و در نتیجه تصفیه آب می شود.

استفاده از سختی گیر در تصفیه آب

استفاده از سختی گیر در تصفیه آب

یکی از روش های تصفیه آب استفاده از رزین های تعویض یون می باشد. رزین در انواع و گریدهای مختلفی تولید می گردد و مورد استفاده صنایع گسترده ای می باشد، ولی به طور کلی رزین ها به ۴ گروه عمده تقسیم می گردند که در زیر به آنها اشاره می گردد:
– رزین کاتیونی قوی
– رزین آنیونی قوی
– رزین کاتیونی ضعیف
– رزین آنیونی ضعیف
با توجه به اینکه سختی آب به طور معمول مربوط به کاتیونهای دو ظرفیتی نظیر Mg2+ و Ca2+ می باشد لذا می توان از موارد بکارگیری رزین در صنعت تصفیه آب، به استفاده از این ماده در کاهش و حذف سختی آب اشاره کرد. در فرایند سختی گیری از آب توسط رزین های تعویض یونی، یون های کلسیم و منیزیم با یونهای سدیم قابل تبادل رزین های تعویض یونی جایگزین می گردد. لازم به ذکر است این نوع رزین ها از نوع کاتیون های قوی و با مدار سدیمی می باشد.
طراحی رزین توسط نرم افزارهای مرتبط نظیر IX-Cal و بر اساس آنالیز و دبی آب ورودی، ساعت کارکرد و سرویس و … انجام می گیرد. رزین ها در مخازن FRP، یا کربن استیل با پوشش مناسب و یا استنلس استیل بارگزاری می گردد، داخل این ستون ها شن سیلیس و یا آنتراسیت به عنوان ساپورت در انتهای مخزن و رزین های کاتیونی قوی متناسب با طراحی انجام شده بر روی آن قرار خواهد گرفت.
راهبری سیستم های سختی گیر رزینی به سه صورت دستی، نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک قابل طراحی و اجرا می باشد.

تبادل یونی

تبادل یونی

یکی از روش های تصفیه آب استفاده از رزین های تعویض یون می باشد. رزین در انواع و گریدهای مختلفی تولید می گردد و در صنایع گسترده ای جهت تولید آب مورد استفاده قرار می گیرد.
 تاریخچه:
پدیده تبادل یون برای اولین بار در سال ۱۸۵۰ و به دنبال مشاهده توانایی خاک‌های زراعی در تعویض برخی از یون‌ها مثل آمونیوم با یون کلسیم و منیزم موجود در ساختمان آنها گزارش شد. در سال ۱۸۷۰ با انجام آزمایش‌های متعددی ثابت شد که بعضی از کانیهای طبیعی بخصوص زئولیت‌ها واجد توانایی انجام تبادل یون هستند. در واقع به رزین‌های معدنی، زئولیت می‌گویند و این مواد یون‌های سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) را حذف می‌کردند و به جای آن یون سدیم آزاد می‌کردند از این رو به زئولیت‌های سدیمی مشهور شدند که استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیادی داشت چون احتیاج به مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند.
اما زئولیت‌های سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این زئولیتها می‌توانستند فقط سدیم را جایگزین کلسیم و منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونهایی از قبیل سولفات، کلراید و سیلیکات‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند. واضح است چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. پس از انجام تحقیقات در اواسط دهه ۱۹۳۰ در هلند زئولیتهایی ساخته شد که به جای سدیم فعال، هیدروژن فعال داشتند. این زئولیتها که به تعویض کننده‌های کاتیونی هیدروژنی معروف شدند، سیلیس نداشته و علاوه بر این قادرند همزمان هم سختی آب را حذف کنند و هم قلیائیت آب را کاهش دهند.
برای بهبود تکنولوژی تصفیه آب، گامهای اساسی در سال ۱۹۴۴ برداشته شد که باعث تولید رزین‌های تعویض آنیونی شد. رزین‌های کاتیونی هیدروژنی تمام کاتیونی آب را حذف می‌کنند و رزین‌های آنیونی تمام آنیونهای آب از جمله سیلیس را حذف می‌نمایند، در نتیجه می‌توان با استفاده از هر دو نوع زرین ، آب بدون یون تولید کرد. همچنین پژوهشگران دریافتند که سیلیکات آلومینیم موجود در خاک قادر به تعویض یونی می‌باشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیکات آلومینیم از ترکیب محلول سولفات آلومینیم و سیلیکات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی که ساخته شد سیلیکات آلومینیم بود و امروزه اکثر رزین‌های تعویض یونی که در تصفیه آب بکار می‌روند رزین‌های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده‌اند.

 شیمی رزین‌ها:
رزین‌های موازنه کننده یون، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها با محلول‌های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO3-2 می‌باشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند.
این کاتیونهای متحرک می‌توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون‌های متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون ، کاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود، بگونه‌ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:
۱٫ خود دارای یون باشد.
۲٫ در آب غیر محلول باشد.
۳٫ فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.
در مورد رزین‌های کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را می‌توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت ۲۵% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می‌تواند از ان عبور نماید.
 طبقه بندی:
رزین‌ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۱٫ رزین‌های کاتیونی قوی
۲٫ رزین‌های کاتیونی ضعیف
۳٫ رزین‌های آنیونی قوی
۴٫ رزین‌های آمونیونی ضعیف
بطور کلی رزین‌های نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزین‌های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ولیکن با استفاده از رزین‌های نوع ضعیف، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیا رزین را باعث می‌شود. رزین‌های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب می‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیونهای هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و محصول سیستم اسید کربنیک است.
مزیت رزین‌های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزینهای کاتیونی قوی می‌باشد، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیا مکرر می‌گردد. اصولا زمانی که هدف جداسازی کلیه کاتیونهای آب است بکارگیری توام رزین کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بکارگیری رزینهای کاتیونی قوی می‌باشد. رزین‌های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیونهای موجود در آب بوده ولی رزین‌های آنیونی ضعیف قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک، کلریدریک و نیتریک می‌باشد. رزین‌های آنیونی ضعیف مقاومتر از رزینهای آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم‌های تصفیه آب، رزین‌های آنیونی قوی در پایین دست رزینهای آنیونی ضعیف قرار می‌گیرند.

  برخی از کاربردهای رزین‌ها:
• حذف سختی
• حذف آهن ومنگنز
• حذف سیلیکا
۰ تولید آب بدون یون (DM Water)
از آنجایی که روشهای متنوع و متفاوتی جهت تولید آب بدون یون وجود دارد (۱۰ روش) تولید آب بدون یون بوسیله رزینهای تعویض یونی، نیاز به آنالیز دقیق آب ورودی به سیستم دارد.

اصول طراحی:
طراحی رزین توسط نرم افزارهای مرتبط و بر اساس آنالیز و دبی آب ورودی، ساعت کارکرد و سرویس، کیفیت مورد نیاز خروجی و … انجام می گیرد. رزین ها در مخازنFRP، یا کربن استیل با پوشش مناسب و یا استنلس استیل بارگزاری می گردد.
راهبری سیستم های سختی گیر رزینی به سه صورت دستی، نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک قابل طراحی و اجرا می باشد. در مورد سیستم های تولید آب بدون یون بهتر است فرآیند تولید بصورت تمام اتوماتیک انجام پذیرد.

تصفیه آب به روش کلر زن گازی

تصفیه آب به روش کلر زن گازی

سیستم کلرزن گازی شامل دستگاه تزریق دیواری اتوماتیک به همراه دستگاه وکیوم رگلاتور و نیز دستگاه انژکتور به همراه بوستر پمپ  و دستگاه تعویض کننده  و دستگاه آنالایزر جهت نشان دادن میزان کلر باقی مانده به همراه پمپ نمونه گیری و تابلوی فرمان و  نیز سیلندر گاز در نظر گرفته شده است.
گاز کلر در سیلندرهای فلزی به ابعاد متفاوت قرار دارد که محتوی ۲ تا ۵۰ کیلو گرم کلرند. برای ایستگاههای مهم ، مخزنهای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرمی کلر استفاده می‌شود. در قسمت پایین این ظرفها ، کلر به حالت مایع و در قسمت بالا به حالت گاز است. فشار گاز کلر با فشار میعان آن در دمای محیط برابر است. برای تاسیسات متداول که دبی کار خیلی بزرگ نیست، فاز گازی سیلندر به کار برده می‌شود.
بتدریج که از مقدار گاز کاسته می‌شود، کلر مایع ، تبخير و جانشین آن کم می‌شود، طوری که فشار ثابت می‌ماند. مقدار فشار در دمای C ˚ ۱۵ برابر ۶ بار است و با افزایش دما، فشار نیز افزایش می‌یابد (۴ بار در C ˚ ۲ و ۱۲ بار در C ˚۴۰ ). پس دبی گاز بستگی به دما دارد، اما به سطح تبخیر بستگی دارد، یعنی به سطح مقطع سیلندر.
بدیهی است که برای یک سیلندر کوچک از دبی ۱۰۰گرم در ساعت (تا ۱۰کیلوگرم) و برای یک سیلندر بزرگ از ۴۰۰ گرم در ساعت (۱۵ تا ۵۰کیلوگرم )نمی‌توان بالاتر رفت. به‌منظور ایجاد سطح تبخیر بیشتر، مخزن های سیلندری افقی قرار داده می‌شوند.
اصول سترون‌کردن با گاز کلر به این صورت است که گاز کلر پس از کاهش قبلی فشار با آب مخلوط می‌شود و سپس شیره کلردار حاصل طبق مقادیر تعیین شده بوسیله مهندس شیمی، در آب مورد تصفیه وارد می‌شود.

تصفیه آب به روش کلر زن مایع

تصفیه آب به روش کلر زن مایع

وجود كلر به مقدار کم در آب  مفید می باشد. روی دیاستازهایی که برای زندگی میکروبی لازمند، اثر و آنها را تخریب می‌کند. به‌علاوه، قدرت اکسایش کلر در برابر مواد آلی مناسب می باشد. کلر به شکل گاز یا به شکل هیپوکلریت ( آب ژاول ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار کلر لازم را می‌توان با نقطه بحرانی تعیین کرد. اگر آب مورد تصفیه ، نظیر آبهای خام سطحی دارای مواد آلی و بطور معمول آمینه می باشد، ظهور این نقطه قابل توجه بسیار مشخص است. کلر در ترکیب با این مواد، مواد معین کمکی و کلرامین تولید می‌کند.
اگر منحنی تغییرات مقادیر کلر فعال موجود در آب یعنی کلر باقیمانده، بر حسب کلری که به آن افزوده می‌شود، رسم شود، خواهیم دید که اگر مقدار کلر افزوده شده کم باشد، کلر باقیمانده وجود نخواهد داشت و تمام کلر ترکیب می‌شود. با افزایش مقدار کلر، منحنی صعود می‌کند، اما از یک نقطه حداکثر M که با حداکثر مواد معین کمکی و کلرامین مطابقت دارد، عبور می‌‌کند.
سیستم کلرزن مایع  شامل پمپ تزریق از نوع دیافراگمی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی  و عموما از جنس PVC   در ظرفیت های مختلف بر مبنای لیتر بر ساعت و فشار کاری بر مبنای  Bar  محاسبه ، طراحی و ساخته می گردد. در این سیستم مخازنی از جنس پلی اتیلن به همراه  الکتروموتور و شافت و پروانه جهت اختلاط کلر در نظر گرفته شده است
كلرزنی یكی از شیوه های دیرین گندزدایی آب بوده و به دلیل ایجاد کلر باقی مانده از اولویت خاصی برخوردار می باشد.
عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر :
۱٫ غلظت کلر: با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می یابد.
۲٫ زمان تماس کلر با آب: با افزایش زمان تماس کلر با آب، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر می گردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می باشد.
۳٫ PH آب: با افزایش PH آب تاثیرگندزدائی کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.
۴٫ دمایی آب: با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر میگردد .لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .
۵٫ مواد خارجی موجود در آب: با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکراورگانیسمها ) تاثیر گندزدائی کلر کمتر  می گردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

سيستم تصفيه آب به روش فرابنفش – سيستم UV

سيستم تصفيه آب به روش فرابنفش – سيستم UV

مزایای استفاده از سیستم UV

۱٫  از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا ۹۹%

۲٫  ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه

۳٫  عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب

۴٫  ضد عفونی کردن آب در محدوده ۵/۸-۶= pH

۵٫  نصب در مسیر لوله آب

۶٫  سرویس و نگهداری ساده دستگاه

موارد کاربرد UV

۱٫  ضد عفونی آب های آشامیدنی

۲٫  ضد عفونی پساب های سیستم های تصفیه

۳٫  اکسیداسیون پیشرفته پسابهای صنعتی

ویژگی های دستگاه های UV

۱٫  عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی نظیر کلر یا ترکیبات آن

۲٫  عدم تاثیر بر طعم، رنگ، بو و املاح موجود در آب

۳٫  بدون عوارض جانبی، باقیماندگی یا خوردگی

۴٫  تخریب کامل و آنی ساختار میکرو ارگانیسم ها

۵٫  کمترین مصرف برق و راهبری آسان

۶٫  استفاده از شیشه کوارتز فرانسوی

ازن ژنراتور در سیستم های تصفیه آب

ازن ژنراتور در سیستم های تصفیه آب

دستگاه مولد ازن

O3 در طبیعت نمی تواند بصورت پایدار باقی بماند و سریعاً به O2 وO  شکسته می شود. O2مولکولی پایدار است که میزان اکسیژن محیط را بالا می برد ولی اتم  (اکسیژن نوزاد یا اکسیژن فعال) نمی تواند منفرداً به زندگی خود ادامه دهد و باید با آلاینده ها ترکیب شود و آنها را بصورت اکسیدهای پایداردرآورد. در ادامه مشخصات فنی دستگاه های مولد ازن ژنراتور شرکت مهندسی آردازیست آورده شده است. نحوه انتخاب ازن ژنراتورها و محاسبات آن بر اساس استاندارد DIN 19643 می باشد.

موارد استفاده از اكسیژن فعال

۱٫ازن ضد عفونی كننده ای محبوب تر و ایمن تر از كلر بخصوص در اروپا و آمریكا( کشورهای پیشرفته صنعتی) جهت گندزدایی آب می باشد.

۲٫استفاده از ازن قبل از سیستمهای RO باعث افزایش راندمان و طول عمر فیلترهای کربن اکتیو شده و از تجمع میكروارگانیسم ها بر روی ممبران ها جلوگیری می نماید.

۳٫ازن بسیار سریعتر از کلر عمل می کند و در ضدعفونی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

۴٫بوزدائی، ضدعفونی باکتریها ، هاگ ها و قارچها در هوای سالن های تولید، مرغداری ها و سایر محیط های بسته پالایش آب استخرها با گاز ازن مطمئن ترین و موثرترین سیستم  ضد عفونی کننده شناخته شده درجهان است.

۵٫ضدعفونی میوه، سبزی، محصولات گوشت، انبار و سیلوهای گندم و حبوبات و غلات، كنسروها و سایر مواد غذایی جهت کاهش باکتریها، هاگ ها و قارچهاو افزایش طول عمر محصولات غذایی بدون تغییر طعم و مزه ، رنگ و بو- تایید شده از سوی اداره غذا و دارویی آمریکا(FDA)

۶٫استفاده از اكسیژن فعال دركشتارگاهها، افزایش اطمینان در تولید گوشت سالم ، ایمن و بی خطر، افزایش ماندگاری گوشت.

 

انعقاد ولخته سازی آب

انعقاد ولخته سازی آب

وجود ناخالصی های معلق و کلوئیدی در آب که باعث ایجاد رنگ، بو و طعم نامطبوع آب می شوند، لزوم تصفیه آب را مطرح می کند.
برخی اثرات زیان بخش ناخالصی های آب در صنعت:

۱- تولید رسوب در دستگاه های حرارتی و دیگ بخار.

۲-  تولید بخار با کیفیت پایین.

۳- خوردگی بویلرها و دیگر سیستم های حرارتی و لوله ها.

۴-  اتلاف مواد شیمیایی مانند صابون.

۵-  باقی گذاردن لکه روی محصولات غذایی و نساجی.
این ناخالصی ها به کمک صاف کردن قابل رفع نیستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازی برای حذف آنها استفاده می شود. افزودن یک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئیدی شده، این ذرات با نزدیک شدن به هم ذرات درشت دانه و وزین تری را ایجاد  می کنند. برای کامل کردن این عمل و ایجاد لخته های بزرگتر از مواد دیگری به نام کمک منعقد کننده استفاده می شود. لخته های بدست آمده که ذرات معلق و کلوئیدی را به همراه دارند، به حد کافی درشت هستند و به راحتی ته نشین می شوند.

مکانیسم انعقاد

معمولا برای حذف مواد کلوئیدی آب و فاضلاب، از ترکیبات فلزاتی مانند آلومینیوم، آهن یا برخی از ترکیبات الکترولیت استفاده می شود. املاح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب می شود، در اثر هیدرولیز به صورت یونی یا هیدروکسید یا هیدروکسیدهای باردار در می آید. بوجود آمدن این مولکول باردار بزرگ با خنثی نمودن ذرات کلوئیدی و کاهش پتانسیل ( اختلاف پتانسیل بین فاز پخش شده و محیط اطراف آن) که عامل اصلی دافعه بین ذرات کلوئیدی می باشد، امکان لازم برای عمل نمودن نیروی واندروالسی بوجود می آورند که
موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر می شود.
بنابراین عامل اصلی حذف بار کلوئیدها، یونهای فلزی نیستند، بلکه محصولات حاصل از هیدرولیز آنها می باشد. با توجه به آزمایشات مختلف، یونهای فلزات سه ظرفیتی در عمل انعقاد، مؤثرتر از سایر یونها می باشند. عمل انعقاد توسط عمل لخته سازی تکمیل شده، ذرات بزرگتر شروع به ته نشینی می کنند. در مرحله ته نشینی، عامل زمان بسیار مهم می باشد و با قطر ذرات رابطه مستقیم دارد.

انواع منعقد کننده ها

۱-  منعقد کننده های آلومینیوم دار ۲-  آلومینات سدیم۴-  سولفات فرو ۵-   سولفات فریک ۶- کلرور فریک
انعقاد پیشرفته در تاسیسات موجود تصفیه ی آب
در اجرای این شیوه در تصفیه خانه های موجود آب، ممکن است نیازی به انجام تغییرات در تاسیسات زیر باشد:

۱-  تاسیسات تزریق مواد شیمیایی ( منعقد کننده های فلزی، مواد پلیمیری، مواد شیمیایی پایین آورنده و بالا برنده ی( PH)
۲-  نحوه ی بهره بر داری از واحدهای لخته سازی ، ته نشینی و صاف سازی
۳-  راهبری و مدریت لجن تولیدی

در مورد بسیاری از آب ها ، عامل های مختلفی دخالت دارند تا لخته های تشکیل شده در مر حله ی انعقاد و لخته سازی به تواند مواد آلی و کدورت را به دام انداخته و تحت یک شرایط مطلوب، ته نشینی سریع لخته های تشکیل شده صورت گیرد . در صورتی که ته نشینی به طور مطلوب انجام می شود، بار ورودی لخته ها به صافی ها کاهش می یابد و در صورت ته نشینی ضعیف، مدت زمان کار کرد صافی ها و ظرفیت تصفیه کاهش خواهد یافت.
در کاربرد های انعقاد پیشرفته ممکن است نیاز به تغییر اساسی در مصرف منعقد کننده در تاسیسات تصفیه باشد. همچنین ممکن است در بعضی از تصفیه خانه ها ، مواد شیمیایی از قبیل اسید یا آهک به منظور بهبود فرآیند انعقاد استفاده شود. برای این منظور نیاز به برنامه ریزی برای تامین مواد شیمیایی خواهد بود. بر مبنای آزمون هایی که قبل از اجرای این شیوه صورت می گیرد، می بایست میزان مواد شیمیایی و اصلاح های لازم از قبیل اضافه کردن اسید برای کاهش PH قبل ازتوزیع آب در شبکه مورد نیاز است، تعیین شود.

فرایند PhoStrip

فرایند PhoStrip

این روش جهت افزایش راندمان حذف نیترات معرفی گردید که در مسیر لجن برگشتی از واحد ته نشینی به واحد هوادهی در روش لجن فعال با هوادهی گسترده یک واحد بی هوازی قرار می­گیرد اما به علت بهره برداری دشوار آن به سرعت جای خود را در روشهای نوین تصفیه از دست داد شکل زیر شکل شماتیک این فرایند را نشان می­دهد.

 

 PhoStripچیست؟

PhoStrip تصفیه فاضلاب