ساخت سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه  بسیار ساده تک واحدی است که ته نشینی (تصفیه فیزیکی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک از انباره سرپوشیده ای که معمولا از جنس ‫پلی اتیلن و در ابعاد کوچک به صورت پیش ساخته در کارخانه تهیه می شود. فاضلاب پس…

جزئیات

ایمهوف تانک

ایمهوف تانک – ایمهاف تانک انبارهای تعفن دو طبقه یا ایمهوف تانک (ایمهاف تانک) را جهت تصفیه فاضلاب جمعیت هایی از ۵۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر می سازند. تفاوت اصلی ایمهوف تانک (ایمهاف تانک) با سپتیک تانک در جدا سازی منطقه ته نشینی از منطقه تعفن می باشد. منطقه  ته نشینی با سطح مقطعی به شکل…

جزئیات

چربی گیری فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب شناور سازی از عملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. بسیاری از فاضلاب های صنعتی شامل مقادیر زیادی چربی و روغن و مواد معلق شناور می باشد. تخلیه این گونه فاضلابها باعث گرفتگی چاههای جاذب و…

جزئیات

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش راکتور بیولوژیکی غشایی MBR

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش راکتور بیولوژیکی غشایی MBR امروزه یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب روش غشایی(MBR) است که در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می شود. با نصب این غشا ها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی…

جزئیات

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش راکتور بیولوژیکی غشایی MBR

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش راکتور بیولوژیکی غشایی MBR امروزه یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب روش غشایی(MBR) است که در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می شود. با نصب این غشا ها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی…

جزئیات

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

اکسیداسیون شیمیایی اکسیداسیون شیمیایی، واکنش هایی هستند که در طی آنها یک یا چند الکترون از ماده شیمیایی مورد نظر به ماده دیگر که اکسید کننده نامیده می شود منتقل می گردد. به عبارتی وقتی که الکترونها از یک یون، اتم یا مولکول حذف شوند، ماده اکسید شده و هنگامی که الکترونها به یک یون،…

جزئیات

تلفیقی بی هوازی-هوازی

تلفیقی بی هوازی – هوازی فاضلاب صنایع ( منظور صنایعی است که در فرایند های آنها مواد شیمیایی و سمی وجود دارد و یا به هر نحوی این مواد وارد فاضلاب شوند) را اغلب به دلیل داشتن مواد شیمیایی و سمی نمی توان به تنهایی با کمک روش های هوازی ( لجن فعال و غیره)…

جزئیات

روش بستر لجن بی هوازی با جریان روبه بالا UASB

UASB روش بستر لجن بی هوازی با جریان روبه بالا این روش جزء مهمترین روشهای بیولوژیکی و بی هوازی تصفیه فاضلاب است. در این روش راکتور مورد استفاده یک نوع راکتور با جریان رو به بالا است که در آن بستری از دانه هایی که به شکل بیولوژیکی تشکیل یافته اند، نقش پرکننده را دارند.…

جزئیات

فرآیند UABR

UABR این فرایند به صورت رشد چسبیده یا رشد معلق دسته بندی می شود. یکی ازانواع سیستم هایی که در آنها از مدیا یا بستر به عنوان پایه ای برای استقرار یا رشد میکرواورگانیسم استفاده می شود راکتور بافل دار بی هوازی است. در این راکتور فاضلاب پس از گذشتن از بافل ها به علت…

جزئیات

روش بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی

روش بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند. در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استفاده می شود. روش UASB، FBR،ASBR   نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب هستند. لازم به ذکر است که در…

جزئیات