طراحی سپتیک تانک ها (۲)

طراحی سپتیک تانک ها (بخش دوم )

سپتیک تانکها متداولترین واحد های پیش تصفیه برای سیستمهای درجای تصفیه فاضلاب هستند.این مخازن را میتوان به تنهایی ویا به همراه سایر فرآیندهای برای پیش تصفیه فاضلاب خام قبل از تزریق به سیستمهای پخش در زمین بکار برد.در این مخازن علاوه بر تصفیه مقدماتی ناشی از ته نشینی و شناور شدن کفاب و چربی ، هضم بی هوازی لجن ته نشین شده وکفاب نیز اتفاق میافتد که منجر به کاهش حجم لجن و کفاب تا حدود ۴۰ درصد میشود.همچنین هیدرولیز مولکولهای آبی  فاضلاب را برای تصفیه بعدی در زمین اماده میکند.

گازهای حاصل از هضم مواد آلی از طریق لوله فاضلاب به داخل منزل برگشته و از طریق سیستم تهویه لوله فاضلاب خانه خارج میشود.سازه ورودی به گونه ای طراحی گردیده که از ایجاد جریان میان بر جلوگیری کند و سازه خروجی (که معمولا سه راهی میباشد) پساب را تنها از ناحیه زلال خارج نموده و اجازه ورود کفاب و لجن را نمیدهد.همچنین به منظور جلوگیری از خروج جامدات درشت که میتواندسیستم توزیع پساب در زمین را مختل نماید،خروجی بایستی مجهز به آشغالگیر یا غربال(که معمولا به ان صافی سپتیک گفته میشود)باشد.دریچه های بازدید و آدم رو نیز برای دسترسی و تخلیه دوره ای کفاب و لجن  مورد نیاز است.

سپتیک تانکها معمولا تنها فرآیند پیش تصفیه سیستمهای تصفیه درجای فاضلاب (بدون در نظر گرفتن نرخ جریان و شدت آلودگی آن ) میباشند.از سایر روشهای مکانیکی پیش تصفیه نیز میتوان به جای سپتیک تانکها استفاده نمود.لیکن سپتیک تانک ها علی رغم سادگی میتوانند جایگزین سیستم های دیگر باشند.در این مخازن جامدات معلق ذخیره و هضم میگردند.

یک سپتیک تانک میتواند جامدات قابل ته نشینی ، روغن گریس و مواد شناور فاضلاب خام را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد حذف نماید.جامدات حذف شده که در لجن و کفاب ذخیره میگردند  تحت تاثیر فرآیند روانگرایی قرار میگیرد.طی این فرآیند که مرحله اول فرآیند هضم میباشد.باکتری های اسید ساز با هیدرولیز کردن پروتئین ها و تبدیل آنها به اسیدهای چرب فرار که اغلب به صورت محلول در آب هستند ، جامدات را  به صورت جزئی هضم مینمایند.البته اسیدهای چرب مذکور خود مقدار قابل توجهی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی دارند و به دلیل اینکه به صورت محلول میباشند به همراه پسابی به خارج از سپتیک منتقل میگردند.لذا راندمان حذف BOD در سپتیک بین ۳۰ تا ۵۰ درصد میباشد.

در ادامه :

بخش اول طراحی سپتیک تانک                                                                      بخش سوم طراحی سپتیک تانک

فرآیند تصفیه فاضلاب

فرآیند تصفیه فاضلاب

به زبان ساده مي توان گفت كه فاضلاب چيزي نيست جز آب مصرف شده يا پساب توليد شده جامعه بر اثر فعاليت هاي مختلف، كه حاوي ناخالصي هاي بيش از حد مجاز است. به هر حال، از نقطه نظر تكنيكي فاضلاب را مي توان به عنوان هر گونه آب يامايعي كه حاوي كه حاوي ناخالصي يا آلودگي هايي به شكل مواد جامد، مايع يا گاز يا تركيبات آن هاست تعريف نمود كه اگر با اين غلظت وارد محيط زيست شود خطرناك است.

  • ناخالصي هاي فاضلاب عمدتا به دليل وجود مواد جامد در آب است. اين مواد ممكن است مواد آلي يا غير آلي در طبيعت بوده و به صورت معلق، لخته، محلول يا در اشكال مختلفي از تركيبات آن ها وجود داشته باشد.
  • تخليه نهايي فاضلاب معمولا به چرخه آب يا به سطح زمين انتقال پيدا مي كند. پيكره آبي دريافت كننده فاضلاب مي تواند جوي، رودخانه، درياچه، آبراهه، تالاب و … باشد..

 

مفهوم فرآیند تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب، عموما به معني كاهش نسبي يا حذف كامل ناخالصي هاي اضافي فاضلاب است. ناخالصي هاي اضافي يعني غلظت اضافي و بيش از حد قابل قبول (مجاز) براي تصفيه نهايي يا برگشت مناسب فاضلاب تصفيه مي شود.

كاهش نسبي يا حذف كامل ناخالصي هاي فاضلاب بستگي به درجه تصفيه مورد نظر دارد. اگر هدف صرفا تخليه پساب خروجي به پيكره آبي و يا آبگيرها يا سطح زمين باشد، غلظت اجزاي اصلي فقط تا حد قابل قبولي كه دستگاه هاي قانوني تعيين نموده اند، كاهش مي يابد.

روش هاي تصفيه

معمولا روش هاي فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب به كار برده مي شوند. واحدهاي تصفيه به منظور عمليات مشخصي طراحي شده اند كه براساس يكي از روش ها يا تركيبي از آن ها مورد استفاده قرار مي گيرند

روش هاي تصفيه فاضلاب به دو واحد عمده، واحدهاي عملياتي و واحدهاي فرايندي تقسيم شده اند.

واحد عملياتي در تصفيه فاضلاب

ابزارهاي تصفيه فاضلاب در مواردي كه غالب نيروهاي فيزيكي هستند به عنوان واحدهاي عملياتي شناخته مي شوند.

واحدهاي فرايندي در تصفيه فاضلاب

تصفيه هايي كه در آن ها حذف آلاينده ها با افزايش مواد شيميايي يا با استفاده از توده بيولوژيكي و يا فعاليت هاي ميكروبي صورت مي گيرد به عنوان واحدهاي فرايندي شناخته مي شوند.

  • واحد فرايند شيميايي: در اين واحد حذف يا كاهش، با افزايش مواد شيميايي به منظور خنثي سازي شيميايي و انعقاد ذرات كلوييدي و معلق صورت مي گيرد. به منظور حذف بيشتر فلزات سنگين و فسفر و BOD از روش رسوب دهي شيميايي استفاده مي شود.
  • واحد فرايند بيولوژيكي: در اين واحد كاهش يا حذف آلاينده، توسط ميكروارگانيسم ها انجام مي گيرد. روش هاي اصلي تصفيه فاضلاب اين گروه به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
  • فرايند رشد معلق: فرايند لجن فعال، لاگون هوادهي و هاضم هاي هوازي و…
  • فرايند رشد چسبيده: فيلتر چكنده، برج هاي زيستي، فيلتر هاي جريان رو به بالا

تصفيه خانه فاضلاب عادي يا معمولي الزاما شامل واحدهاي انتخاب شده از عمليات فيزيكي، بيولوژيكي و شيميايي به صورت تركيبي مي باشد، كه بر اساس نوع سيستم تصفيه انتخاب مي شوند.چنين تصفيه خانه هايي معمولا به منظور حذف مواد شناور و ذرات جامد آلي و معدني از فاضلاب طراحي مي شوند.

اصول طراحی سپتیک تانک ها

اصول طراحی سپتیک تانک ها

اصول طراحی سپتیک تانک ها : سپتیک تانک ها واحد هایی هستند که در آنها فرآیند حذف جامدات قابل ته نشینی به واسطه ته نشینی و هضم بی هوازی این جامدات صورت میپذیرد.این سیستمها غالبا در تصفیه فاضلاب بهداشتی واحد های مجزا وپراکنده و یا در پیش تصفیه فاضلاب در مناطقی که از شبکه جمع اوری ثقلی فاضلاب با قطر کم استفاده مینمایند بکار گرفته میشود.

ساخت سپتیک تانک
سپتیک تانک

در صورتی که از سپتیک تانکها به عنوان یک روش تصفیه و دفع در محل فاضلاب بهداشتی واحد های مجزا استفاده شود این سیستم شامل سه بخش اصلی خواهد بود.

ابتدا فاضلاب خروجی از منزل یا واحد مجزای دیگرمانند مدرسه هتل پاسگاه از طریق لوله فاضلاب وارد بخش اول سیستم سپتیک تانک میگردد.در اینجا با ته نشین شدن جامدات در کف مخزن وشناور شدن چربی و کفاب در سطح نخستین مرحله تصفیه آب اتفاق میافتد.

سپس پساب مایع خروجی از سپتیک تانک برای توزیع در منطقه جذب وارد اتاقک با جعبه توزیع میگردد.غالبا در مواردی که که منطقه جذب به لحاظ رقومی مرتفع تر از سپتیک تانک باشد یا در حالتی که از گنبد های ماسه ای مرتفع به عنوان ناحیه جذب استفاده گردد در اتاقک توزیع برای تامین فشار لازم از پمپ استفاده میشود.

در نهایت پساب وارد منطقه جذب گردیده و در انجا به منظور تصفیه نهایی در خاک منطقه توزیع میگردد . اگر سیستم به خوبی طراحی و نگهداری گردد میکروارگانیسمس موجود روی ذرات خاک منطقه جذب مواد آلی موجود در پساب را مصرف نموده و پساب قبل از رسیدن به آبهای زیرزمینی فاقد این مواد خواهد بود.

جامداتی که در کف سپتیک تانک ته نشین میشوندتشکیل لجنی میدهند که به تدریج تجزیه میشود.حبابهای گاز آزاد شده حین تجزیه بی هوازی با حرکت به سمت بالا چربی،روغن و گریس موجود در فاضلاب را به صورت یک لایه ضخیم در روی سطح فاضلاب مجتمع میسازذ.خروجی پساب از مخزن در ناحیه ای بین این دو منطقه که حاوی مایع زلال تری میباشدقراردارد گرچه استفاده از مخزنی که دارای یک قسمت میباشند بسیار متداول است لیکن مخازنی که دارای دو یا چند قسمت سری هستند به دلیل راندمان بهتر دارای ارجحیت میباشند.در سپتیک تانکهای دو قسمتی بخش اول مخزن به ته نشینی هضم لجن و ذخیره لجن اختصاص داشته و بخش دوم ظرفیت اضافه ای برای ته نشینی و ذخیره لجن  ایجاد میکند.لذا احتمال خروج لجن و سایر موادی راکه از ممکن است از بخش اول فرار کنند کاهش داده و کیفیت پساب خروجی را افزایش میدهد.سپتیک تانکهایی که برای منازل مسکونی مورد استفاده قرار میگیرند معمولا دارای زمانماند حدود ۲۴ ساعت هستند ولی در موارد که جمعیت بیشتری را پوشش میدهند مثلا مجتمع های مسکونی یا هتل ها ممکن است دارای زمان ماند کتری باشند.در هر دو حالت بایستی حجم ذخیره مورد نیاز برای لجن ته نشین شده پیش بینی و لحاظ گردد.به گونی ای که لجن قبل از تخلیه زمان ماند لازم برای تجزیه و هضم مواد آلی را طی نماید.به طور معمول لجن بایستی هر ۲ تا ۳ سال یکبار تخلیه شود.لجن تخلیه شده برای تصفیه و آبگیری نهایی به نزدیکترین تصفیه خانه منتقل خواهد شد.این لجن اصطلاحا سپتیج خوانده میشود.

اصول طراحی سپتیک تانک ها ادامه در بخش دوم

اصول طراحی سپتیک تانک ها

تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک

تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک

تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک

جمع آوری و تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک دارای ویژگیهای منحصر بفردی میباشد ودر بسیاری از مواردتفاوت های چشمگیری بین روشهای قابل استفاده در روستاها و اجتماعات کوچک با شهرها وجود دارد مهمترین این تفاوت ها ناشی از پراکنده بودن واحد های مسکونی در اغلب روستاها،کم بودن میزان فاضلاب تولیدی و عدم دستیابی به سرعت خود شستشویی در شبکه های فاضلاب معمولی ، کم بودن توان مالی،عدم دسترسی به بهره برداران ماهر و عدم توانایی بهرهلرداری و نگهداری از سیستم ها و فرآیندهایی میباشد که ضمن پایین بودن هزینه اجرا و بهرهبرداری دارای سادگی قابل قبولی چه در حد اجرا و چه در حد بهره برداری بوده و در عین حال کیفیت پساب خروجیاز آنها در حد استانداردهای لازم برای استفاده مجدد یا دفع به محیط باشد.به همین منظور در ادامه برخی فرآیندهای ویژه اجتماعات کوچک شامل :
برکه های تصفیه فاضلاب
سپتیک تانک ها
خاکریزهای ماسه ای
مردابهای مصنوعی
صافی های چکنده
خواهیم پرداخت.

تاریخچه تصفیه فاضلاب

تاریخ تصفیه فاضلاب

تاریخچه تصفیه فاضلاب

برخلاف فن های آبرسانی شهری و جمع آوری فاضلاب که تاریخچه نسبتا طولانی  و گاه چند هزار ساله دارند.پالایش و تصفیه فاضلاب بصورت امروزی خود ، دارای سابقه تاریخی کوتاهی میباشد.

تنها در نوشته های تاریخی از گفته ها و فرمانهایی که پرهیز از آلوده سازی منابع طبیعی آب و به وِزه رودخانه ها یاد شده است.نتیجه گیری میشود که نیاکان ما بجز آگاهی از بدی های الوده نمودن منابع طبیعی آب،از برخی روش های تصفیه طبیعی نیز به طور تجربی و محدود آگاهی داشته اند.

نخست از یکصد سال پیش که رابطه ای میان اثر باکتری ها و میکروب های بیماری زا در واگیری و شیوع بیماری ها آشکار گشت.انسان به فکر پاکسازی آب های آلوده افتاد.به عبارت دیگر فن تصفیه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی بوجود آمده است.پرداختن و توجه به این فن ازآنجاآغاز گشت که  به تدریج برای جلوگیری از آلوده شدن  منابع طبیعی آب و به ویژه رودخانه ا،ورود فاضلاب به این منایع ممنوع اعلام گردید.

این جلوگیری ها نیاز به تصفیه فاضلاب و تکامل روش های آنرا ایجاب نمود.با گذشت زمان و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه توسعه شهرها و صنایع،خطر آلودگی محیط زیست ودرنتیجه نیاز به تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و همزمان با آن روشهای بسیاری برای تصفیه  فاضلاب بررسی ، پیشنهاد و به کار گرفته شد.

در تکامل فن تصفیه فاضلاب از نظر زمانی، روش های طبیعی تصفیه جزو قدیمی ترین روش هایی هستند که برای تصفیه بکار گرفته شده اند.به ویژه استفاده از فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی به علت خاصیت کودی آن یکصد سال پیش تاکنون در کشورهای اروپایی متداول بوده است.

از دهها سال پیش تاکنون دریاچه های تثبیت و تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته اند.

سپتیک تانک چیست ؟

سپتیک تانک چیست ؟

[kkstarratings]

سپتیک تانک چیست ؟

 

برای ادامه مقاله به این صفحه مراجعه کنید.

سپتیک تانک چیست ؟

کلمات کلیدی سپتیک تانک

فروش سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک چیست

قیمت سپتیک تانک

سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک پلی اتیلنی

قیمت سپتیک تانک بتنی

طراحی سپتیک تانک

طراحی و محاسبه سپتیک تانک

طراحی سپتیک تانک pdf

سپتیک تانک کامپوزیتی

ابعاد سپتیک تانک

محاسبه حجم سپتیک تانک

سپتیک تانک تهران

سپتیک تانک تبریز

سپتیک تانک اصفهان

سپتیک تانک شیراز

ساخت سپتیک تانک پلی اتیلنی

قیمت سپتیک تانک ارومیه

قیمت سپتیک در کرج

قیمت سپتیک تانک در اراک

سپتیک و نگهداری

تصفیه فاضلاب با سپتیک

مقایسه سپتیک تانک پلی اتیلنی با سپتیک بتنی

قیمت سپتیک

قیمت سپتیک تانک پلی اتیلنی تهران

سپتیک تانک چیست ؟

پکیج تصفیه فاضلاب

 

 

حذف کننده­ ذرات و بخارات مایع

حذف کننده­ ذرات و بخارات مایع

Fiber wind candels

نوع فایبر ویند حذف کننده­ی ذرات و بخارات مایع (mist) شرکت AWS، به صورت استوانه­ای بین دو بستر مش هم مرکز باز که در آن فیبرهای مخصوص ساخته شده از مواد مختلف به صورت متراکم و به هم پیچیده ساخته شده­اند.

نوع فایبر ویند حذف کننده­ی غبارِ شرکت AWS، به طور ویژه برای حذف ذرات مایع زیر میکرون و ذرات جامد قابل حل از جریان گاز و یا هوا ساخته شده است. آنها بسیار شبیه پد مش­های حذف کننده غبارات هستند با این تفاوت که تارها در این سیستم بسیار نازک هستند و فاصله آنها بسیار کم و تصادفی است.

این نوع حذف کنند­ی ذرات وغبارات به صورت عمودی بر روی استوانه تیوب شکل، به دو حالت معلق و ایستاده نصب می­شود. به علت موقعیت عمودی، مایعی که روی آن تجمع می­کند توسط نیروی درگ (Drag) اعمال شده از جریان گاز ورودی، ازمیان بستر فیبری به صورت افقی حرکت می­کند و در سمت پایین دست جریان توسط نیروی جاذبه در پایین بستر فیبری زه­کشی می شود. سپس در آنجا جمع آوری می­شود و می­تواند دوباره به سیستم بازگردد و یا به عنوان جریان زائد حذف شود.

با استفاده از تجربه بسیار زیاد در زمینه آلاینده (گاز صنعتی) ورودی، طراحی بستر فیبری، و مصالح ساخت بسته به نوع جریان (از نظر مقاومت در برابر خوردگی)، طراحی می­گردد تا بهترین راندمان و کمترین افت فشار مورد درخواست کارفرما حاصل گردد.

Fiberwind نوع BM (حرکت براونی)

در این نوع سیستم برای حذف ذرات، سرعت عبوری از بستر (بسته به نوع پروسه) به میزان ۰٫۱ الی ۰٫۱۵ متر بر ثانیه تنظیم میگردد. بازده برای حذف ذرات بالای ۳ میکرون و بالاتر به میزان ۱۰۰% خواهد بود و برای تمام ذرات پایین ۳ میکرون ۹۹٫۵% خواهد بود. این نوع سیستم حذف ذرات مشکل (Turn down) نخواهد داشت : بنابراین هر چه سرعت عبوری از بستر فیلتر (ّFiberbed velocity) کمتر باشد، بازده جمع آوری بیشتر خواهد بود. مخصوصا برای ذرات با اندازه کوچکتر از میکرون.

Fiberwind نوع IM حرکت تله­ای (impaction movement)

این نوع سیستم حذف ذرات برای سرعت عبوری از بستر (بسته به نوع پروسه) به میزان ۰٫۱ الی ۰٫۱۵ متر بر ثانیه کار می کند. بازده برای حذف ذرات بالای ۳ میکرون و بالاتر به میزان ۱۰۰% خواهد بود و برای تمام ذرات بالای ۱ میکرون ۹۰ % الی ۹۷% خواهد بود.

مصالح ساخت

–         انواع آلیاژهای فلزی

–         پلاستیک­های حرارتی (Thermal- set plastic)

–         FPR (fiber reinforced plastic)

–         بستر فیبری (Packed fiber beds)

–         فایبر گلاس ویژه

–         تفلون

–         فیبر پلی استر

–         فیبر کربنی مخصوص در صورت وجود فلوراید،pH بالا و یا وجود بخار

فاییبر ویند پلنت(حذف کننده­ غبارِ شرکت AWS)

فاییبر ویند پلنت(حذف کننده­ غبارِ شرکت AWS)

فاییبر ویند پلنت

نوع فایبر ویند حذف کننده­ غبارِ شرکت AWS، به طور ویژه برای حذف ذرات مایع زیر میکرون و ذرات جامد قابل حل از جریان گاز و یا هوا ساخته شده است. آنها بسیار شبیه مش پد­ها هستند با این تفاوت که تارها در این سیستم بسیار نازک هستند و فاصله آنها بسیار کم و تصادفی است.

در فایبر ویندهای معمولی گاز خام حاوی غبارات نفت و ذرات معلق جامد است که ابتدا به مرحله پیش فیلتر وارد شده و در آن ذرات جامد و قطرات بزرگتر آب حذف می­شوند.

سپس جریان هوا وارد یک تبادل کننده­ی گرما می­شود و تا نقطه اشباع خنک می­شود. در طول زمان خنک سازی، به علت چگالش، ذرات مایع با اندازه زیر میکرون ایجاد می­شود.

سپس هوا وارد محفظه فیلترینگ وارد می­شود که توسط فایبر ویند نوع BM تجهیز شده است.

نوع فایبر ویند حذف کننده­ی ذراتِ هوا شرکت AWS، به صورت استوانه­ای (فیلتر شمعی) بین دو بستر مش هم مرکز باز که در آن فیبرهای مخصوص ساخته شده از مواد مختلف به صورت متراکم و یا در هم تنیده ساخته شده­اند.

اصول عملکرد فایبر ویند درهم تنیده بر اساس حرکت براونیِ ذرات با اندازه زیر میکرون است. این حرکت­ها یسیار سریع و تصادفی هستند.

در طول هم گذری بستر فایبر گلاس، ذرات زیر میکرون به فیبرها چسبیده و به مرور زمان تشکیل قطره­های بزرگتر را می­دهند. این ذرات بزرگتر به طرف مخالف فیلتر عبور داده می­شوند و بر اثر جاذبه به زمین می­افتند.

هوای پاک شده توسط یک دمنده به بیرون فرستاده می­شود.

تمام سیستم می­تواند با یک سیستم بهبود و بازیافت حرارت مجتمع شود و آب و یا هوای گرم تولید شده، در کارخانه استفاده مجدد شود.

تصویر فوق دیاگرام معمول جریان برای یک پلنت حذف کننده ذرات را نشان می­دهد.

حذف کننده­ غبارِ شرکت AWS ( تجهیزات شرکت آردازیست) شرکت تصفیه فاضلاب آب و هوا

 

سیستم حذف ذرات روغن در گردش

تجهیزات تصفیه فاضلاب

سیستم حذف ذرات روغن در گردش Lube Oil Vents Mist Eliminator

AWSتوانایی حل بسیاری از مشکلات ناشی از کنترل آلودگی حاصل از غبار، بخارات و روغن را داراست. حین انجام پروسه روغن کاری تمام قسمت­های دوار توربین های بخار یا گاز، توربو کمپرسورها و پمپ های خلاء، به میزان قابل توجهی روغن که از طریق ونت هوا به اتمسفر تخلیه می­گردد تولید می­کند. نصب یک سیستم زدایش بخارات روغن (mist eliminator) ساده اما کار آمد بر ونت خروجی روغن در گردش (lube oil vent) مشکل آلودگی را رفع می­کند و همچنین با بازیافت این روغن گران قیمت، هزینه­های تهیه و نصب این سیستم در مدت زمان کوتاهی جبران می­شود.

سیستم حذف ذرات روغن در گردش( LOV ) از شرکت AWS، یکی از تکنولوژهای جدید و کارامد است که برای سازنده­گان توربین­ها و کمپرسورها به عنوان یک راه حل سودمند ارائه می­گردد.

سیستم زدایش روغن LOV، یک پروسه منعطف، مطمئن و به صرفه برای حذف ذرات روغن ایجاد می­کند. زدایش ذرات روغن با سیستم LOV از شرکت AWS توسط یک پروسه تک مرحله­ای ساده و کارآمد انجام می­شود. جهت حذف روغن از یک فیلتر شمعی (Candle Filter) با حرکت براونی (Browanian Movement) با فیبرهای مخصوص استفاده می­شود.

خصوصیات استاندارد

قسمت مرکزی فیلتر، یک فایبر گلاس(Glass Fiber) ویژه است که به طور متراکم درون دو صفحه فلزی هم مرکز جا گذاری شده است. خصوصیات فیبرها و دانسیته مخصوص آنها عامل بازدهی زدایش به میزان ۹۹٫۹۹% برای تمام ذرات کوچکتر از ۰٫۱ میکرون است.

با توجه به اندازه­گیری های انجام شده از خروجی سیستم زدایش ذرات روغن مشخص شده است که میزان روغن باقی مانده در هوای تخلیه شده به اتمسفر بسیار کمتر ازmg/m3  ۵ بوده است.

علاوه بر بازدهی حذف بسیار بالا، سیستم زدایش ذرات روغن AWS، افت فشار کمی را ایجاد می­نماید که با گذشت زمان ثابت باقی می­ماند و در طول مدت زمان بهره برداری نیاز به تعمیرات و نگهداری ندارد. ذرات روغن جمع آوری شده به طور ثابت از فیلتر جمع آوری می­شود و به تانک روغن در گردش بازگردانده می­شود.

افت فشار این سیستم بسیار پایین و معمولا در حد چند میلی بار است و در نتیجه نیازی به مکنده جریان جهت حذف ذرات نیست.

سیستم حذف ذرات روغن در کمترین میزان افت فشار بنا به نیاز مشتری طراحی گردد.

نصب و تامین تجهیزات

AWS می­تواند یک سیستم ساده حذف ذرات روغن را تامین کند و یا بر اساس نیازهای مشتری یک پکیج مجزا بر روی پایه Skid Mounted را که شامل: لوله جریان برگشتی (By-Pass)، دریچه کنترل، ابزار دقیق و موتور و دمنده است، ارائه نماید.

برای نصب در جایی که فضای کم در دسترس ایجاد مشکل می­کند، AWS می­تواند راه حل در خور و مناسب ارائه کند.

مزایای اصلی

–          رفع مشکلات زیست محیطی

–          پیکربندی (Configuration) منعطف

–          هزینه نگهداری و عملیاتی پایین

–          بازدهی بالای حذف و عملکرد ثابت

–          ساخت متشکل از چند واحد (Modular) به منظور :

استفاده بهینه از فضا و نیرو

نصب بدون مشکل بر روی سیستم­های ترکیبی توربین و کمپرسور

–         قابل ارائه در اسکیل­های کوچک و بزرگ

محفظه احتراق کاتالیزوری و احیاء کننده (RTO)

محفظه احتراق کاتالیزوری و احیاء کننده (RTO)

محفظه احتراق کاتالیزوری و احیاء کننده (RTO)

اکسید کننده حرارتی احیاء کننده

اکسید کننده حرارتی احیاء کننده (RTO) کارایی بالایی در کنترل انتشار و حذف کربن­های آلی فرار (VOC) و انتشار بو­های بد دارند. این سیستم به علت عملکرد اثبات شده، اندازه کوچک و فشرده، طراحی قدرتمند، عملکرد اتوماتیک و هزینه عملکرد پایین توصیه می­شود.

اکسید کننده خودکار حرارتی احیاء کننده (Autotherm regenerative oxidizer) ، برای گاز­های زائد با حجم بالا و میزان گازهای فرار VOC پایین، یک محصول بهینه به شمار می­روند. بازدهی بالای گرما (بیش از ۹۶%) منجر به خودکار شدن بخش حراراتی پروسه می­شود. هنگامی که به طور میانگین، بازدهی حذف VOC بالای ۹۹% مورد نیاز است، از سیستم RTO سه بستر استفاده می­شود.

زمینه کاربرد

–         صنایع چاپ و بسته بندی

–         تولید و قالب بنری پلاستیک­ها

–         تولید غشاء­های پلیمری از قیر طبیعی

–         صنایع شیمیایی و دارویی

–         صنایع کاشی و آجر کاری

–         انتشارات بودار

–         صنایع منسوجات

–         صنایع روکش و لعاب

اکسید کننده­های کاتالیزوری

اکسید کننده­های کاتالیزوری کارایی بالایی در کنترل انتشار ترکیبات آلی بخصوص دارند. اکسید کننده کاتالیزوری برای پروسه­هایی که در آن غلظت هیدروکربن­ها تفاوت­های مهمی دارند، توصیه می­شود.