تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب برای آبياری محصولات كشاورزی همراه با احياء واستفاده مجدد از آنها

با توجه به قوانين و شرايط محلي درجاتی از تصفيه فاضلاب مورد نياز است تا خروجي فاضلاب جهت توليدات كشاورزی مناسب باشد تصفيه اختصاصی براي پذيرش دركشاورزی استفاده می شود . در واقع در قديم تصفيه متعارف اوليه و ثانويه در آمريكا استفاده و توجهی به آن نمی شد. در تشخيص كميت تصفيه فاضلاب براي…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه مرحله سوم يا پيشرفته فاضلاب

تصفيه مرحله سوم واحدهای تصفيه فاضلاب شهری وقتی استفاده می شود كه شرايط آب پذيرنده يا كيفيت بهتر خروجی بيشتر از خروجی مرحله دوم تصفيه فاضلاب باشد .گندزدايی جهت كنترل ميكروارگانيسمهای بيماری زا ،ويروسها اغلب يك مرحله عمومی از تصفيه پيشرفته است غلظت جامدات معلق وbod همراه در خروجی تصفيه شده ميتواند با فيلتراسيون و…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب

آب رودخانه اي باBOD۵کمتر از ۲mg۱lit غير آلود و با BOD۵ بيشتر lomgllit کاملاً آلوده محسوب مي گردد. بين اين دو حد، استانداردهاي متفاوتي بسته به هدف استفاده از آب رودخانه وجود خواهد داشت. آب مورد نياز براي آزاد ماهي يا ماهي قزل آلا مي بايد BOD۵ کمتر از ۳mgllit داشته، باشد و براي ماهيان…

جزئیات
تصفیه فاضلاب بهداشتی،انسانی

فرايند تصفيه فاضلاب انتقالی

تصفيه فاضلاب شهری بطور شاخص با تصفيه مقدماتی ،اوليه و ثانويه مقايسه می شود .تصفيه فاضلاب بطور يك استاندارملي ابالت متحده براي پساب تخليه شده به آبهای سطحی می باشد. يك درجه بالاتر ازتصفيه كه “در اينجا تصفيه پيشرفته يا مرحله سوم ناميده می شود” ممكن است در حلال های ويژه ای براي حفاظت كيفيت…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب,سنجش نياز به اکسيژن

به هنگام برنامه ريزی براي تخليه هر نوع فاضلاب به داخل اب، اطلاع از مقدار اکسيژن مورد نياز براي تجزيه آن به منظور اجتناب از پيامدهای زيست محيطی ناخواسته مهم است. تقريباً ترکيب شيميايی تمام فاضلاب های آلی پيچيده بوده و اجزای مختلف به مقادير متفاوتی از اکسيژن به منظور دست يابی به اکسيداسيون کامل…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب-فاضلاب های اکسيژن خواه

مقدار اکسيژن محلول در آب، اثر عميق بر روي گياهان و جانوران ساکن در آن دارد پس فاضلاب هايی که بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر غلظت اکسيژن تأثير مي گذارد. اهميت زيادی دارد. از دير باز، بيشترين حجم مواد زائد تخليه شده به منابع ابی، مصب ها و دريا، فاضلاب هاي شهری با ماهيت…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

كيفيت وكميت لجن و پساب فاضلاب شهری

 فاضلاب شهری ،منبع آب مصرفی جوامع را تامين ميكند .در نواحي خشك ،توليد فاضلاب شهری اساسا كمتر از مقدار دريافتي براي منابع آبي است ، اما در برخي نواحي جريان فاضلاب به دليل نفوذ و شناور شدن درون سيستمهای جمع آوري فاضلاب به منابع آبی وارد ميشود . مصرف ۸۵%آب به عنوان يك براوردی از…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفيه لجن و فاضلاب شهری

واحد های تصفيه فاضلاب شهری در ايالت متحده آمريكا جهت فاضلاب خام شهری شامل مراحل مقدماتي ،اوليه و ثانويه مي شوند و در برخي ازمراحل تصفيه های اضافي به پساب تصفيه شده (كه يك جريان تغليظ شده از جامدات در مايع است)بنام لجن تبديل ميشود.لجن تصفيه شده مورد نياز براي مصرف يا در دسترس كه…

جزئیات

تصفیه فاضلاب صنعتی,فيلترهاي با بستر جاذب

در صورتي که روغن فلزکاري ما از نوع سنتتيک بوده و يا پساب خروجي از واحدهاي قبلي حاوي مقادير روغن بالاتر از استانداردها باشد، از فيلترهاي با بستر جاذب استفاده مي شود. اين فيلترها براساس مجموعه اي از مکانيسم هاي جذب، پيوستگي و انعقاد کار مي کنند. جاذب موجود در اين فيلترها معمولاً زغال کک بوده که قبل…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب فلزکاری-اولترافيلتراسيون

اولترافيلتراسيون تکنيک غشائي است که جهت حذف روغن باقيمانده در فاز آبي استفاده مي شود چراکه در واحدهاي قبلي کمتر از ۹۵ درصد روغن حذف مي شود. از اين فيلترها دو نوع جريان خارج مي شود: پساب حاوي روغن بسيار کم و مايع غليظ روغني. اولترافيلترها به دليل جلوگيري از عبور مواد روغني کلوئيدي به جاي…

جزئیات