تصفیه فاضلاب

كيفيت وكميت لجن و پساب فاضلاب شهری

 فاضلاب شهری ،منبع آب مصرفی جوامع را تامين ميكند .در نواحي خشك ،توليد فاضلاب شهری اساسا كمتر از مقدار دريافتي براي منابع آبي است ، اما در برخي نواحي جريان فاضلاب به دليل نفوذ و شناور شدن درون سيستمهای جمع آوري فاضلاب به منابع آبی وارد ميشود . مصرف ۸۵%آب به عنوان يك براوردی از…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفيه لجن و فاضلاب شهری

واحد های تصفيه فاضلاب شهری در ايالت متحده آمريكا جهت فاضلاب خام شهری شامل مراحل مقدماتي ،اوليه و ثانويه مي شوند و در برخي ازمراحل تصفيه های اضافي به پساب تصفيه شده (كه يك جريان تغليظ شده از جامدات در مايع است)بنام لجن تبديل ميشود.لجن تصفيه شده مورد نياز براي مصرف يا در دسترس كه…

جزئیات

تصفیه فاضلاب صنعتی,فيلترهاي با بستر جاذب

در صورتي که روغن فلزکاري ما از نوع سنتتيک بوده و يا پساب خروجي از واحدهاي قبلي حاوي مقادير روغن بالاتر از استانداردها باشد، از فيلترهاي با بستر جاذب استفاده مي شود. اين فيلترها براساس مجموعه اي از مکانيسم هاي جذب، پيوستگي و انعقاد کار مي کنند. جاذب موجود در اين فيلترها معمولاً زغال کک بوده که قبل…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب فلزکاری-اولترافيلتراسيون

اولترافيلتراسيون تکنيک غشائي است که جهت حذف روغن باقيمانده در فاز آبي استفاده مي شود چراکه در واحدهاي قبلي کمتر از ۹۵ درصد روغن حذف مي شود. از اين فيلترها دو نوع جريان خارج مي شود: پساب حاوي روغن بسيار کم و مايع غليظ روغني. اولترافيلترها به دليل جلوگيري از عبور مواد روغني کلوئيدي به جاي…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب فلز کاری-امولسيون شکن/سانتريفيوژ

اين مرحله براي تصفيه روغن هاي فلزکاري معدني و نيمه سنتتيک استفاده مي شود. در اين مرحله، حذف روغن هاي آزاد، شکست امولسيون ها و حذف روغن هاي امولسيون شده به دست مي آيد. براي جداسازي فاز آب و روغن نياز به تزريق دوز مشخصي از مواد شيميائي مي باشد. هنگامي که امولسيون شکسته شد، فاضلاب وارد سانتريفيوژ شده…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فلز کاری-تانک متعادل سازي

جهت حفظ حالت مداوم جريان از تانک متعادل سازي از جنس فولاد ضدزنگ استفاده مي شود. اين تانک داراي دو خروجي بوده که يکي براي واحد امولسيون شکن/سانتريفيوژ و فيلترهاي بستر جاذب مي باشند. هم چنين در کف اين تانک نيز يک شير خروجي ديگر تعبيه شده که براي خروج ذرات ته نشين شده در کف…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فلز کاری-فيلتراسيون

ذرات معلق موجود در فاضلاب، در مرحله تصفيه اوليه و توسط روش فيلتراسيون حذف مي شود. معمولاً مقدار ذرات معلق موجود در فاضلابکم مي باشد. اما به جهت ايجاد خوردگي در تأسيسات تصفيه فاضلاب و رسوب در واحدهاي تصفيه بايد حذف شود. براي اين منظور دو نوعفيلتر استفاده مي شود. براي براده هاي فلزي و ذرات قطبي، از فيلترهاي مغناطيسي استفاده مي شود. فيلترهاي مشبکي با قطر ۱۰۰um به آساني…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب فلزکاری

با توسعه روزافزون استفاده از روغن هاي فلزکاري سنتتيک و نيمه سنتتيک، حذف روغن اهميت کمتري يافته است. در حال حاضر حذف مواد آلي به عنوان فرآيند اصلي در تصفيه اين گونه فاضلاب ها در نظر گرفته مي شود. به طور کلي، روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب صنايع فلزکاري براي روغن هاي برپايه روغن شامل متعادل ساز جريان، جداسازي ثقلي روغن هاي آزاد،…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

کاربرد انواع فيلتر در تصفيه فاضلاب صنايع فلزي

روان کننده هاي صنايع فلزي (MWF) به طور گسترده جهت خنک سازي و روان کردن قطعات فلزي حين انجام عمليات روي آنها استفاده مي شود. ميزان مصرف ساليانه جهاني اين روغن ها حدود (۹)۱۰٭۲ L بوده و ميزان فاضلاب آن بيش از ۱۰ برابر اين مقدار مي باشد، چراکه اين روغن ها جهت استفاده بايد رقيق شوند. روان کننده هاي مصرف شده…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

واحد گندزدایی,واحد هضم لجن,تابلو کنترل و توزیع قدرت

واحد گندزدایی اگرچه وجود میکروارگانیسم­ها و به خصوص باکتری­ها در تصفیة فاضلاب نقشی اساسی را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه­ خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می­تواند سبب بروز آلودگی میکروبی و بیماری­های ناشی از آن شود. به همین سبب فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد استفاده قرار خواهد…

جزئیات