تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب-فرآیند مرغوب سازی,خشك كردن

فر آيندمرغوب سازي مرغوب سازی لجن مقدار آب لجن را كاهش نمی دهد بلكه ويژگی های فيزيكی جامدات لجن را برای تسهيل حذف آب در فرآيند های تكنيك های مكانيكی بی آب كردن در پاراگراف بعدی مورد بحث است اقتصادی نخواهد بود .لجن های نامرغوب در روش های شيميائي و فيزيكي برای مرغوب شدن لجن…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب,تغليظ كننده,بی آب كردن

تغليظ كننده تغليظ كننده لجن يك محصول غليظ شده ای را توليد می كند كه اساسا ويژگيهای مايع را حفظ می كند.تغليظ كننده ثيقل يا تغليظ به وسيله ته نشينی ساده هست فرآيند تغليظ كننده ای بطور معمول براي لجنهای شهری بكار برده می شوند. محصول تغليظ كننده ثقيل كننده های شناور را كه در…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب قابل حمل

تصفیه فاضلاب-حجم فرايند توليد

لجن بيولوژيكی توليد شده از فرآيندهای تصفيه فاضلاب ثانويه اغلب يك محتوی جامد معلق دارد كه كمتر از يك درصد وزن دارند يعني هر كيلوگرم جامدات لجن فعال با بيشتر از ۹۹كيلوگرم  آب تركيب مخلوط می شود لجنهای اوليه بيشتر تصفيه می شوند اما بطور حاشيه ای لجن ثانويه و اوليه تركيب شده شاخص  ممكن…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش روش لجن فعال متعارف

فعاليت های تصفيه لجن

پيش بينی می شود لجن های ثانويه و اوليه ممكن است كه شامل مواد قابل ته نشينی از فاضلاب خام و توليدات تركيبات ميكروبی باشد در هر صورت مواد ديگری همچنين انتقال می يابند از فاضلاب ها كه با لجن های ثانويه مخلوط می شوند نواحي سطوح بزرگ ذرات كه با لجن ها آميخته شده…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب برای آبياری محصولات كشاورزی همراه با احياء واستفاده مجدد از آنها

با توجه به قوانين و شرايط محلي درجاتی از تصفيه فاضلاب مورد نياز است تا خروجي فاضلاب جهت توليدات كشاورزی مناسب باشد تصفيه اختصاصی براي پذيرش دركشاورزی استفاده می شود . در واقع در قديم تصفيه متعارف اوليه و ثانويه در آمريكا استفاده و توجهی به آن نمی شد. در تشخيص كميت تصفيه فاضلاب براي…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه مرحله سوم يا پيشرفته فاضلاب

تصفيه مرحله سوم واحدهای تصفيه فاضلاب شهری وقتی استفاده می شود كه شرايط آب پذيرنده يا كيفيت بهتر خروجی بيشتر از خروجی مرحله دوم تصفيه فاضلاب باشد .گندزدايی جهت كنترل ميكروارگانيسمهای بيماری زا ،ويروسها اغلب يك مرحله عمومی از تصفيه پيشرفته است غلظت جامدات معلق وbod همراه در خروجی تصفيه شده ميتواند با فيلتراسيون و…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب

آب رودخانه اي باBOD۵کمتر از ۲mg۱lit غير آلود و با BOD۵ بيشتر lomgllit کاملاً آلوده محسوب مي گردد. بين اين دو حد، استانداردهاي متفاوتي بسته به هدف استفاده از آب رودخانه وجود خواهد داشت. آب مورد نياز براي آزاد ماهي يا ماهي قزل آلا مي بايد BOD۵ کمتر از ۳mgllit داشته، باشد و براي ماهيان…

جزئیات
تصفیه فاضلاب بهداشتی،انسانی

فرايند تصفيه فاضلاب انتقالی

تصفيه فاضلاب شهری بطور شاخص با تصفيه مقدماتی ،اوليه و ثانويه مقايسه می شود .تصفيه فاضلاب بطور يك استاندارملي ابالت متحده براي پساب تخليه شده به آبهای سطحی می باشد. يك درجه بالاتر ازتصفيه كه “در اينجا تصفيه پيشرفته يا مرحله سوم ناميده می شود” ممكن است در حلال های ويژه ای براي حفاظت كيفيت…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب,سنجش نياز به اکسيژن

به هنگام برنامه ريزی براي تخليه هر نوع فاضلاب به داخل اب، اطلاع از مقدار اکسيژن مورد نياز براي تجزيه آن به منظور اجتناب از پيامدهای زيست محيطی ناخواسته مهم است. تقريباً ترکيب شيميايی تمام فاضلاب های آلی پيچيده بوده و اجزای مختلف به مقادير متفاوتی از اکسيژن به منظور دست يابی به اکسيداسيون کامل…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب-فاضلاب های اکسيژن خواه

مقدار اکسيژن محلول در آب، اثر عميق بر روي گياهان و جانوران ساکن در آن دارد پس فاضلاب هايی که بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر غلظت اکسيژن تأثير مي گذارد. اهميت زيادی دارد. از دير باز، بيشترين حجم مواد زائد تخليه شده به منابع ابی، مصب ها و دريا، فاضلاب هاي شهری با ماهيت…

جزئیات