تصفيه پيشرفته فاضلاب

تصفيه پيشرفته فاضلاب به عنوان تصفیه تکمیلی و نهایی برای حذف اجزا معلق ، کلوئیدی و محلول باقی مانده پس از تصفیه ثانویه رایج می باشد  زمانی از  مرحله  سوم  تصفیه در  واحدهاي تصفيه فاضلاب شهري استفاده ميشود  كه شرايط آب پذيرنده يا كيفيت بهتر خروجي بيشتر از خروجي مرحله تصفيه ثانویه فاضلاب باشد . تصفیه پیشرفته فاضلاب شامل گندزدايي جهت كنترل ميكروارگانيسمهاي بيماري زا ،ويروسها اغلب يك مرحله عمومي  می باشد.  میزان غلظت جامدات معلق و  همچنینBOD  همراه در خروجي تصفيه شده ميتواندبا فيلتراسيون در برخی موارد با استفاده از مواد منعقد كننده می توان کمتر کرد  جذب  سطحي بوسيله كربن فعال براي حذف تركيبات آلي مقاوم از عناصر جزئي استفاده مي شود. .بوسيله افزایش بار ميكروبي همه مراحل تصفيه پيشرفته به دنبال تصفيه ثانويه انجام نمي شود .

همان طور که از روشهاي عملي تصفيه مانند تصفيه ثانويه كمتر استفاده ميشود مراحل فيزيكي وشيميايي سريعتر از تصفيه بيولوژيكي انجام مي شود.  اجزا محلول ممکن است از یون های غیر آلی نسبتا ساده نظیر کلسیم ، پتاسیم ، سولفات ، نیترات و فسفات تا تعداد زیادی ترکیبات آلی مصنوعی بسیار پیچیده متغیر باشداخیرا  ، اثرات فاضلاب بر محیط به شکل مشخصی  قابل درکمی باشد . متمرکز شدن به تحقیقات زیر:

  • اثرات مواد سمی و مواد فعال بیولوژیکی موجود در فاضلاب بر محیط زیست
  • روش حذف مواد سمی توسط فرآیندهای رایج و پیشرفته فاضلاب

در نتیجه الزامات تصفیه فاضلاب به لحاظ محدود کردن غلظت های بسیاری از این مواد در پساب خروجی تصفیه خانه و اعمال کامل محدودیت های سمیت پساب خروجی سختگیرانه تر شده است . برای تامین این الزامات جدید ، بسیاری از تسهیلات تصفیه ثانویه فاضلاب نیازمند نوسازی بوده و تسهیلات تصفیه پیشرفته فاضلاب باید احداث شوند