تصفيه فاضلاب بهداشتی

تصفيه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب های بهداشتی حاصل مصرف روزانه آب جهت فعاليت های انسانی مختلف از جمله شستشو و استحمام و آشپزی و نيز نشتاب می باشد. آلاينده های موجود در فاضلاب شامل مواد معلق، مواد مغذی، فلزات سنگين، انواع شوينده و جامدات محلول و نيز مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيكی و مواد آلی غير قابل تجزيه بيولوژيكی هستند. اين مواد آلاينده برای محيط زيست بسيار خطر آفرين می باشد و به همين دليل تخليه مستقيم فاضلاب ها به محيط زيست قبل از تصفيه آنها می تواند صدمات جبران ناپذيری را به طبيعت وارد نمايد كه با توجه به اين مسئله بايد فاضلاب های بهداشتی انسانی و ساير فاضلاب ها قبل از ورود به طبيعت تصفيه شوند. و درجه تصفيه آنها به نوع آلاينده ها و غلظت آنها بستگی دارد.

تصفيه فاضلاب بهداشتی می تواند مواد آلی موجود در آن ها را تثبيت نمايد و پسابی را توليد نمايد كه قابليت تخليه به محيط زيست را داشته باشد و نيز قابليت استفاده مجدد از پساب تصفيه شده را ايجاد می نمايد. كيفيت فاضلاب خروجی از تصفيه خانه بايد مطابق استانداردهای ملی سازمان حفاظت محيط زيست كشور باشد.

پساب تصفيه شده براساس نوع مصرف به سه دسته تقسیم می شود:

 1. دسته اول مصارف كشاورزی و آبياری فضایی سبز می باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:
  COD<200 mg/l , TSS<100 mg/l , BOD5<100 mg/l
 2. دسته دوم مصارف تخليه به آبهای سطحی مي باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:
  BOD5<30 mg/l , COD<60 mg/l , TSS<40 mg/l
 3. دسته سوم مصارف تخليه به چاه جاذب می باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:
  BOD5<30 mg/l , COD<60 mg/l

تصفيه فاضلاب های بهداشتی به طور كلی به سه دسته تقسيم می شود:

تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
 1. تصفيه فيزيكی
 2. تصفيه شيميايی
 3. تصفيه بيولوژيكی

تصفيه فاضلاب به روش فيزيكی شامل موارد زير است:

 • آشغالگيری
 • دانه گيری
 • ته نشينی
 • فيلتراسيون

تصفيه فاضلاب به روش شيميايی شامل موارد زير مي شود:

 • هوادهی
 • انعقاد
 • لخته سازی
 • ته نشينی
 • فيلتراسيون

تصفيه فاضلاب به روش بيولوژيكی شامل موارد زير می شود :

انواع روش های تصفيه فاضلاب های بهداشتی به شرح زير می باشد:

تصفیه فاضلاب بهداشتی، انسانی
آردازیست شرکت طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه فاضلاب بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *