تصفيه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب هاي بهداشتي حاصل مصرف روزانه آب جهت فعاليت هاي انساني مختلف از جمله شستشو و استحمام و آشپزي و نيز نشتاب مي باشد.آلاينده هاي موجود در فاضلاب شامل مواد معلق، مواد مغذي ، فلزات سنگين ، انواع شوينده و جامدات محلول و نيز مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي و مواد آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي هستند. اين مواد آلاينده براي محيط زيست بسيار خطر آفرين مي باشد و به همين دليل تخليه مستقيم فاضلاب ها به محيط زيست قبل از تصفيه آنها مي تواند صدمات جبران ناپذيري را به طبيعت وارد نمايد كه با توجه به اين مسئله بايد فاضلاب هاي بهداشتي انساني و ساير فاضلاب ها قبل از ورود به طبيعت تصفيه شوند. و درجه تصفيه آنها به نوع آلاينده ها و غلظت آنها بستگي دارد.

تصفيه فاضلاب بهداشتي مي تواند مواد آلي موجود در آن ها را تثبيت نمايد و پسابي را توليد نمايد كه قابليت تخليه به محيط زيست را داشته باشد و نيز قابليت استفاده مجدد از پساب تصفيه شده را ايجاد مي نمايد.كيفيت فاضلاب خروجي از تصفيه خانه بايد مطابق استانداردهاي ملي سازمان حفاظت محيط زيست كشور باشد ، كه با توجه به نوع مصرف آن به سه دسته تقسيم مي شود .

-دسته اول مصارف كشاورزي و آبياري فضاي سبز مي باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:

COD<200 mg/l      , TSS<100 mg/l     , BOD5<100 mg/l

-دسته دوم مصارف تخليه به آبهاي سطحي مي باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:

BOD5<30 mg/l     , COD<60 mg/l      , TSS<40 mg/l

-دسته سوم مصارف تخليه به چاه جاذب مي باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:

BOD5<30 mg/l     , COD<60 mg/l

تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي به طور كلي به سه دسته تقسيم مي شود:

تصفيه فيزيكي- تصفيه شيميايي – تصفيه بيولوژيكي

تصفيه فاضلاب به روش فيزيكي شامل موارد زير است:

آشغالگيري-  دانه گيري- ته نشيني – فيلتراسيون

تصفيه فاضلاب به روش شيميايي شامل موارد زير مي شود:

هوادهي – انعقاد- لخته سازي – ته نشيني – فيلتراسيون

تصفيه فاضلاب به روش بيولوژيكي شامل موارد زير مي شود :

تصفيه به روش هوازي- تصفيه به روش بي هوازي – تصفيه به روش اختياري( هوازي- بي هوازي)

انواع روش هاي تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي به شرح زير مي باشد:

-تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش لجن فعال هوادهي گسترده ( EAAS )

-تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش لجن فعال با مدياي ثابت ( IFAS )

– تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش رأكتور بيولوژيكي رشد چسبيده با مدياي متحرك (  ( MBBR

– تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش رأكتور پر و خالي شونده نا يوسته ( SBR )

– تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش رأكتور بيولوژيكي غشايي ( MBR )

– تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش ديسك بيولوژيكي گردان يا RBC

– تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش صافي چكنده يا بيو تاور

– تصفيه فاضلاب بهداشتي به روشUASB

-تصفيه فاضلاب بهداشتي به روشAGAR

تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب بهداشتی،انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *