تاریخ تصفیه فاضلاب

تاریخچه تصفیه فاضلاب

برخلاف فن های آبرسانی شهری و جمع آوری فاضلاب که تاریخچه نسبتا طولانی  و گاه چند هزار ساله دارند.پالایش و تصفیه فاضلاب بصورت امروزی خود ، دارای سابقه تاریخی کوتاهی میباشد.

تنها در نوشته های تاریخی از گفته ها و فرمانهایی که پرهیز از آلوده سازی منابع طبیعی آب و به وِزه رودخانه ها یاد شده است.نتیجه گیری میشود که نیاکان ما بجز آگاهی از بدی های الوده نمودن منابع طبیعی آب،از برخی روش های تصفیه طبیعی نیز به طور تجربی و محدود آگاهی داشته اند.

نخست از یکصد سال پیش که رابطه ای میان اثر باکتری ها و میکروب های بیماری زا در واگیری و شیوع بیماری ها آشکار گشت.انسان به فکر پاکسازی آب های آلوده افتاد.به عبارت دیگر فن تصفیه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی بوجود آمده است.پرداختن و توجه به این فن ازآنجاآغاز گشت که  به تدریج برای جلوگیری از آلوده شدن  منابع طبیعی آب و به ویژه رودخانه ا،ورود فاضلاب به این منایع ممنوع اعلام گردید.

این جلوگیری ها نیاز به تصفیه فاضلاب و تکامل روش های آنرا ایجاب نمود.با گذشت زمان و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه توسعه شهرها و صنایع،خطر آلودگی محیط زیست ودرنتیجه نیاز به تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و همزمان با آن روشهای بسیاری برای تصفیه  فاضلاب بررسی ، پیشنهاد و به کار گرفته شد.

در تکامل فن تصفیه فاضلاب از نظر زمانی، روش های طبیعی تصفیه جزو قدیمی ترین روش هایی هستند که برای تصفیه بکار گرفته شده اند.به ویژه استفاده از فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی به علت خاصیت کودی آن یکصد سال پیش تاکنون در کشورهای اروپایی متداول بوده است.

از دهها سال پیش تاکنون دریاچه های تثبیت و تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته اند.