ایمهوف تانک

ایمهوف تانک – ایمهاف تانک

انبارهای تعفن دو طبقه یا ایمهوف تانک (ایمهاف تانک) را جهت تصفیه فاضلاب جمعیت هایی از ۵۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر می سازند. تفاوت اصلی ایمهوف تانک (ایمهاف تانک) با سپتیک تانک در جدا سازی منطقه ته نشینی از منطقه تعفن می باشد. منطقه  ته نشینی با سطح مقطعی به شکل V ساخته می شود. با توجه به سطح مقطع V، فضای درون این انبارهای تعفن از سه قسمت زیر تشکیل می شود:
۱- قسمت روئین V که ویژه ته نشینی است. فاضلاب پس از ورود به این قسمت از سرعتش کاسته شده و مواد معلق آن روی سطح شیب دار در دو طرف ته نشین می گردد. مواد ته نشین شده روی سطح شیب دار سر خورده و از شیار سرتاسری موجود در کف، وارد قسمت دوم یعنی قسمت زیرین جهت متعفن شدن می گردد.
۲- قسمت زیرین V که ویژه متعفن شدن و هضم بی هوازی لجن می باشد. در این قسمت لجن مدت زمان طولانی می ماند و مانند سپتیک تانک از حجم آن کاسته می شود.
۳- قسمت های کناری V که ویژه جمع آوری گازهای به دست آمده از هضم بی هوازی لجن می باشند. جریان فاضلاب و ته نشینی مواد معلق در استخر ته نشینی به صورت دائمی انجام می گیرد و مواد ته نشین شده از شیارهایی سرتاسری و به پهنای ۱۲ تا ۲۵ سانتیمتر در اثر نیروی ثقل خود وارد قسمت زیرین می گردد و فاضلاب ته نشین شده از سمت دیگر بیرون می رود.