اصول طراحی سپتیک تانک ها

اصول طراحی سپتیک تانک ها : سپتیک تانک ها واحد هایی هستند که در آنها فرآیند حذف جامدات قابل ته نشینی به واسطه ته نشینی و هضم بی هوازی این جامدات صورت میپذیرد.این سیستمها غالبا در تصفیه فاضلاب بهداشتی واحد های مجزا وپراکنده و یا در پیش تصفیه فاضلاب در مناطقی که از شبکه جمع اوری ثقلی فاضلاب با قطر کم استفاده مینمایند بکار گرفته میشود.

ساخت سپتیک تانک

سپتیک تانک

در صورتی که از سپتیک تانکها به عنوان یک روش تصفیه و دفع در محل فاضلاب بهداشتی واحد های مجزا استفاده شود این سیستم شامل سه بخش اصلی خواهد بود.

ابتدا فاضلاب خروجی از منزل یا واحد مجزای دیگرمانند مدرسه هتل پاسگاه از طریق لوله فاضلاب وارد بخش اول سیستم سپتیک تانک میگردد.در اینجا با ته نشین شدن جامدات در کف مخزن وشناور شدن چربی و کفاب در سطح نخستین مرحله تصفیه آب اتفاق میافتد.

سپس پساب مایع خروجی از سپتیک تانک برای توزیع در منطقه جذب وارد اتاقک با جعبه توزیع میگردد.غالبا در مواردی که که منطقه جذب به لحاظ رقومی مرتفع تر از سپتیک تانک باشد یا در حالتی که از گنبد های ماسه ای مرتفع به عنوان ناحیه جذب استفاده گردد در اتاقک توزیع برای تامین فشار لازم از پمپ استفاده میشود.

در نهایت پساب وارد منطقه جذب گردیده و در انجا به منظور تصفیه نهایی در خاک منطقه توزیع میگردد . اگر سیستم به خوبی طراحی و نگهداری گردد میکروارگانیسمس موجود روی ذرات خاک منطقه جذب مواد آلی موجود در پساب را مصرف نموده و پساب قبل از رسیدن به آبهای زیرزمینی فاقد این مواد خواهد بود.

جامداتی که در کف سپتیک تانک ته نشین میشوندتشکیل لجنی میدهند که به تدریج تجزیه میشود.حبابهای گاز آزاد شده حین تجزیه بی هوازی با حرکت به سمت بالا چربی،روغن و گریس موجود در فاضلاب را به صورت یک لایه ضخیم در روی سطح فاضلاب مجتمع میسازذ.خروجی پساب از مخزن در ناحیه ای بین این دو منطقه که حاوی مایع زلال تری میباشدقراردارد گرچه استفاده از مخزنی که دارای یک قسمت میباشند بسیار متداول است لیکن مخازنی که دارای دو یا چند قسمت سری هستند به دلیل راندمان بهتر دارای ارجحیت میباشند.در سپتیک تانکهای دو قسمتی بخش اول مخزن به ته نشینی هضم لجن و ذخیره لجن اختصاص داشته و بخش دوم ظرفیت اضافه ای برای ته نشینی و ذخیره لجن  ایجاد میکند.لذا احتمال خروج لجن و سایر موادی راکه از ممکن است از بخش اول فرار کنند کاهش داده و کیفیت پساب خروجی را افزایش میدهد.سپتیک تانکهایی که برای منازل مسکونی مورد استفاده قرار میگیرند معمولا دارای زمانماند حدود ۲۴ ساعت هستند ولی در موارد که جمعیت بیشتری را پوشش میدهند مثلا مجتمع های مسکونی یا هتل ها ممکن است دارای زمان ماند کتری باشند.در هر دو حالت بایستی حجم ذخیره مورد نیاز برای لجن ته نشین شده پیش بینی و لحاظ گردد.به گونی ای که لجن قبل از تخلیه زمان ماند لازم برای تجزیه و هضم مواد آلی را طی نماید.به طور معمول لجن بایستی هر ۲ تا ۳ سال یکبار تخلیه شود.لجن تخلیه شده برای تصفیه و آبگیری نهایی به نزدیکترین تصفیه خانه منتقل خواهد شد.این لجن اصطلاحا سپتیج خوانده میشود.

اصول طراحی سپتیک تانک ها ادامه در بخش دوم

اصول طراحی سپتیک تانک ها